ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರಂಗಾಂನಿ ಸುಜುಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

Friday 7 Jul 2017 9:13pm
ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರಂಗಾಂನಿ ಸುಜುಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್
 

ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿನ್ ದೋನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಂಗಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಸ್ಕೂಟರ್ 48,193 ರುಪಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರುಮ್ (ದೆಲ್ಲಿ) ಮೊಲಾಕ್ ಲಾಭ್ತಾ.

ಸ್ಕೂಟರಾಚ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್, ನವ್ಯಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರಾಂತ್ ನವೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆನಿಂ ಕಾಳಿಂ ರೊದಾಂ ಆಸಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಸ್ಕುಟರಾಕ್ 112.8 ಸಿಸಿ ಬಿಎಸ್-4 ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಸುನ್ 8.8 ಎನ್ಎಂ ಘುಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸುನ್, 8.2 ಘೊಡ್ಯಾ ಸಕತ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಜಾತಾ. ಸ್ಕೂಟರಾಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಾಂತ್ ಸಿವಿಟಿ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಘಾಲಾ ಆನಿಂ ಚಡಿತ್ ಮೈಲೇಜ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಎಸ್.ಇ.ಪಿ. ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ಅಳ್’ವಡ್ಸಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಕುಟರಾಕ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೊಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಆನಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿನ್ ಗ್ರಾಮ್ ರಿತಿಚೆ ಕೊಯ್ಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಕುಟರಾಚ್ಯಾ ಇಂಧನ್ ಟ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ 5.2 ಲೀಟರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.

ಭಾರತಾಂತ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸುಜುಕಿ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರುಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲೊ ವಿಕ್ರೊ ಚಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.