ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಡಿಲೀಟ್ ಕರಾ

Wednesday 21 Jun 2017 10:29pm
ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಡಿಲೀಟ್ ಕರಾ
 

ಹಾತಾಂತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರಾತಾ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೊರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಲುಕ್ಸಾಣ್ಂಚ್ ಚಡ್.

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಾಹೆತ್ ಲೀಕ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಾತಾತ್. 70 ಠಕ್ಕೆ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಲಾಭ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲೆ ಆ್ಯಪ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ತಕ್ಷಣಾ ಡಿಲೀಟ್ ಕರಾ.

Pandora Internet Radio, Shazam music, Horoscope, Mouse Trap game, Dictionary.com, Backgrounds HD Wallpapers, Talking Tom virtual pet, Angry Birds game, Toss it game, Brightest Flashlight.

ಜರ್ ತುಮಿ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ ಎದೊಳ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಮುಕಾರ್’ಯೀ ತೆ ಕರಿನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾ!

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.