ಎಪಲ್? ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ…!

Thursday 8 Jun 2017 11:57pm
ಎಪಲ್?  ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ…!
 

ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಂಟೇನ್ ಕರುಂಕ್ ಎಪಲ್ ಉಪಕರಣ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್, ಐಪಾಡ್, ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಶೆಂ ಎಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ  ಘಮಂಡ್.

ತ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಆತಾಂ ಒನ್’ಲೈನಾರ್ ಎಪಲ್ ಶೂ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. e-Bay ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪರ್ನೆ ಎಪಲ್ ಬೂಟ್ ನಿಲಾಮಾಕ್ ಆಸಾತ್. ಭೋವ್ ಆದಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಅಪುಟ್ ಧವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆ ಬೂಟ್ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ತಾಚೆರ್ ಧೊಣು ರಂಗಾಚೆಂ ಎಪಲ್ ಲೋಗೊ ಆಸಾ. ಎಪಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಹೆ ಬೂಟ್ ದಿತಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಬುಟಾಚೆ ಮೊಲ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಖೊ ಬಸಾತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ e-Bayಚೆರ್ ನಿಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುಟಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯೆಕ್ 15,000 ಡೊಲರ್ ಮೊಲ್. ಪೂಣ್ ತಾಚೆಂ ನೀಜ್ ಮೊಲ್ 30,000 ಡೊಲರ್! ನಿಲಾಮಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ತೆ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನಾಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಟೀವ್ ಜೊಬ್ಸ್ ಹಾಚೆಂ ಏಕ್ ಲೆದರ್ ಜ್ಯಾಕೆಟ್ 22,000 ಡೊಲರಾಂಕ್ ನಿಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಐ-ಫೋನ್ 7 ವಯ್ರ್ 7,000 ರುಪಯ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ

ಐ-ಫೋನ್ 7 ವಯ್ರ್ 7,000 ರುಪಯ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡೀಲಾನ್ ‘ವೆಲ್’ಕಮ್ 2017’ ಒಫರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜನೆರ್ 8 ಆನಿಂ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸೇಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಸ್ತ್ರಾಂ, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾಂ, ಹೋಮ್ ಆಪ್ಲಾಯನ್ಸಾ ವಯ್ರ್...

ಎಪಲ್ ಜಾಹಿರಾತಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಹಿ ಫೋಟೊ!

ಎಪಲ್ ಜಾಹಿರಾತಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಹಿ ಫೋಟೊ!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಐ ಫೋರ್ನ್ 6 ಎಸ್ ಹಾಂತು ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಹಿ ಫೋಟೊ ಆಜ್ ಎಪಲ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಜಾಹಿರಾತಾಂತ್, ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿಸಾ, ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ದಿವೊ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ತಿಚಿ ಫೋಟೊ...

ಆ್ಯಪಲ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ 3ಡಿ ಟಚ್ ಐ ಫೋನ್

ಆ್ಯಪಲ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ 3ಡಿ ಟಚ್ ಐ ಫೋನ್

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನರ್ ಆಸ್ಚಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ 3 ಡಿ ಟಚ್ ಐ ಫೋನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಐ ಫೋನ್ 6 ಎಸ್ ಆನಿ ಐ ಫೋನ್ 6 ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಮೊಡೆಲಾಂನಿ ಹಿಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್...

ಐಫೋನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ನೊವಿಂ ಮಾಡೆಲಾಂ.

ಐಫೋನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ನೊವಿಂ ಮಾಡೆಲಾಂ.

ಐಫೋನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ನೊವಿಂ ಮಾಡೆಲಾಂ ಜಾಂವ್ನ್ ‘ಐಫೋನ್ 6 ಎಸ್’, ‘ಐಫೋನ್ 6 ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್’, ಆನಿ ‘ಐಫೋನ್ 6 ಸಿ’ ಮೊಬೈಲಾಂ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೂತ್ರಾಂನಿ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.