ಎಪಲ್? ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ…!

Thursday 8 Jun 2017 11:57pm
ಎಪಲ್?  ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ…!
 

ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಂಟೇನ್ ಕರುಂಕ್ ಎಪಲ್ ಉಪಕರಣ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್, ಐಪಾಡ್, ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಶೆಂ ಎಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ  ಘಮಂಡ್.

ತ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಆತಾಂ ಒನ್’ಲೈನಾರ್ ಎಪಲ್ ಶೂ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. e-Bay ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪರ್ನೆ ಎಪಲ್ ಬೂಟ್ ನಿಲಾಮಾಕ್ ಆಸಾತ್. ಭೋವ್ ಆದಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಅಪುಟ್ ಧವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆ ಬೂಟ್ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ತಾಚೆರ್ ಧೊಣು ರಂಗಾಚೆಂ ಎಪಲ್ ಲೋಗೊ ಆಸಾ. ಎಪಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಹೆ ಬೂಟ್ ದಿತಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಬುಟಾಚೆ ಮೊಲ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಖೊ ಬಸಾತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ e-Bayಚೆರ್ ನಿಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುಟಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯೆಕ್ 15,000 ಡೊಲರ್ ಮೊಲ್. ಪೂಣ್ ತಾಚೆಂ ನೀಜ್ ಮೊಲ್ 30,000 ಡೊಲರ್! ನಿಲಾಮಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ತೆ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನಾಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಟೀವ್ ಜೊಬ್ಸ್ ಹಾಚೆಂ ಏಕ್ ಲೆದರ್ ಜ್ಯಾಕೆಟ್ 22,000 ಡೊಲರಾಂಕ್ ನಿಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.