ಜಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ 100 ಜಿಬಿ'ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಒಫರ್!

Tuesday 30 May 2017 11:24pm
ಜಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ 100 ಜಿಬಿ'ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಒಫರ್!
 

ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಂಚಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಯೊ ಫೈಬರ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 100 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ!

ಎದೊಳ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಂಪನಿ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನಾ ತರೀ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪಯ್ಲೆಂ ’ಜಿಯೊ ಫೈಬರ್’ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಒಫರಾ ವರ್ವಿಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಒಫರಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂನಿಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚೆ ಡೇಟಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆವೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಕೊಲಾಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಪರಿಗತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.