ಜಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ 100 ಜಿಬಿ'ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಒಫರ್!

Tuesday 30 May 2017 11:24pm
ಜಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ 100 ಜಿಬಿ'ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಒಫರ್!
 

ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಂಚಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಯೊ ಫೈಬರ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 100 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ!

ಎದೊಳ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಂಪನಿ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನಾ ತರೀ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪಯ್ಲೆಂ ’ಜಿಯೊ ಫೈಬರ್’ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಒಫರಾ ವರ್ವಿಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಒಫರಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂನಿಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚೆ ಡೇಟಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆವೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಕೊಲಾಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಪರಿಗತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಧಾಂವ್ ’ಜಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್’ ಧಾಂವ್!

ಧಾಂವ್ ’ಜಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್’ ಧಾಂವ್!

ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಿಯೋ, ಆಪ್ಲೊ ವೇಗ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಹೆಂ ಸತ್ ತರೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಜಿಯೋ 4ಜಿ ನಿಧಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್’ಯೀ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.