ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

Friday 3 Mar 2017 6:35pm
ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?
 

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಾಚೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲಾ. ಅತ್ಯಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂ ಜಾಂವ್ನಾಸೂನ್, ಮಹತ್ವಚ್ಯಾ ಅಸಂವಾದ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಾ.

ಹರ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಂವ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಜಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಸಾತಶೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಬಂದ್ ಕರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಸಾಂಗಾ? ಸೂತ್ರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಂಡೋಸ್ 7'ಚ್ಯೆರ್ ರನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಡಿವೈಸಾಂನಿ ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ್ ಕರಿನಾ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ವಾಟ್ಸಾಪ್'ಚೆಂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಚಡಿತ್ ವಿಸ್ತರಾಂವ್ಕ್, ಆಧುನೀಕರಣ್ ಕರೂಂಕ್ ಹೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ಯ್. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಂಕ್, ಕುಟ್ಮಾಂ-ದಾರಾಂ ಸವೆಂ ಚಡಿತ್ ಬಾಂಧವ್-ಪಣ್ ದವರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕಂಪನಿ. ವಿಂಡೋಸ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತೀ ಅಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.