ಆಯ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ.

Sunday 26 Feb 2017 11:45pm
ಆಯ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ.
 

ಹೊಂಡಾ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನ್ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಮೊಟರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 60,914 ರುಪಯ್ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಲ್ಲಿ) ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಧೂಳ್, ದೊವ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ರಾವುಂಕ್ ಹಾಂತುಂ ಒಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಒನ್ (ಎ.ಎಚ್.ಒ) ತಸಲ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಹೆಂ ರಚ್ಲಾ.

ಒಟ್ಟುಕ್ 125 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್, ತಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡನಾಶೆಂ ಕೊಂಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.) ತಸಲಿ ವಿಶೇಸತಾ ಹಾಂತುಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ವೈ.ಎಸ್.ಗುಲೇರಿಯಾ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.