ಜಿಯೋ VS ಏರ್’ಟೆಲ್

Wednesday 22 Feb 2017 9:41pm
ಜಿಯೋ VS ಏರ್’ಟೆಲ್
 

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿನ್ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ 4G ಡೇಟಾಯೀ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಏರ್’ಟೆಲ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಒಫರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ದರಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಏರ್’ಟೆಲ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸೂನ್, ಜಿಯೋನ್ ಆಪ್ಲಿ ಇನಾಮಾಂ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ 10 GB 4G ವಾ 3G ಡಾಟಾ ಒಫರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಇನಾಮ್ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್, ಎದೊಳ್ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಲಾಭ್ತಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ GB ಒಫರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ 100 ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಹಿ ಸೆವಾ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್.

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಜಿಯೋ ಆನಿ ಏರ್’ಟೆಲ್ ಮಧೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಝುಜ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಲಾಭ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್!.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.