ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್

Sunday 19 Feb 2017 12:56am
ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್
 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಯೂಲ್ಯ್ ಯೆವ್ಜಣೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನವ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಪೊರ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟಡ್ (ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. 

ಹ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ವೋಚರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 51 ರುಪಯ್ ಆಸುನ್, ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲಾಕ್ ಸೆಕುಂದಾಕ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊ ಆನಿ ರಾತಿಕ್ (ರಾತಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್) ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಾಕ್, ಲೋಕಲ್ / ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೊಲಾಂಕ್ ಮಿನುಟಾಕ್ 25 ಪಯ್ಶೆ ಶುಲ್ಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿಕ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

ತ್ಯೆಚ್ ಪರಿಂ ತೀನ್ ಮ್ಹಹಿನೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ 1200 ಸೆಕುಂಡಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲಾಂ, 30 ದಿಸಾಂಕ್ 300 ಎಮ್. ಬಿ. ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಡಾಟಾ, ದೋನ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ 50 ಎಮ್. ಬಿ. ಡಾಟಾ ಹಾಂತುಂ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣಿಂ ಕಳಯ್ಲಾ. ಹೆಂ ಒಫರ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸೆವಾ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕಡೆನ್ ಆನಿ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್’ಲೆಟಾಂನಿ ಲಾಭ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.