ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್

Saturday 18 Feb 2017 11:56pm
ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್
 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಯೂಲ್ಯ್ ಯೆವ್ಜಣೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನವ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಪೊರ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟಡ್ (ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. 

ಹ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ವೋಚರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 51 ರುಪಯ್ ಆಸುನ್, ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲಾಕ್ ಸೆಕುಂದಾಕ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊ ಆನಿ ರಾತಿಕ್ (ರಾತಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್) ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಾಕ್, ಲೋಕಲ್ / ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೊಲಾಂಕ್ ಮಿನುಟಾಕ್ 25 ಪಯ್ಶೆ ಶುಲ್ಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿಕ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

ತ್ಯೆಚ್ ಪರಿಂ ತೀನ್ ಮ್ಹಹಿನೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ 1200 ಸೆಕುಂಡಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲಾಂ, 30 ದಿಸಾಂಕ್ 300 ಎಮ್. ಬಿ. ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಡಾಟಾ, ದೋನ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ 50 ಎಮ್. ಬಿ. ಡಾಟಾ ಹಾಂತುಂ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣಿಂ ಕಳಯ್ಲಾ. ಹೆಂ ಒಫರ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸೆವಾ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕಡೆನ್ ಆನಿ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್’ಲೆಟಾಂನಿ ಲಾಭ್ತಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್

ಆತಾಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ ಕಾಳ್. ಏಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಸಾಂಗಾತಾಂಚ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತರ್ ಜಾಯಿಚ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊನಾ. ಪುಣ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಚೆ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಜಯ್....

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಾರ್!

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಾರ್!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್’ಚ್ಚ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಕೊಲಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಆತಾಂ ಭಾರೀ ವೇಗಾಚೆಂ ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫುಡೆಂ...

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸೆವೆಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಳೊಲೊ 2 ಕೋಡೊಡ್ ಲೋಕ್!

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸೆವೆಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಳೊಲೊ 2 ಕೋಡೊಡ್ ಲೋಕ್!

ನವಿಡೆಲ್ಲಿ: ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲಾಚಿ ಕಿರಿಕಿರಿಚ್ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಶ್ಯಾತ್. ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ದೋನ್ ಕೊರೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಹೇರ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್! ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲಾಚ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ....

ಜುಲೈ 15 ಥಾವ್ನ್ ಬಿಎಸ್‍ಎನ್‍ಎಲ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್!

ಜುಲೈ 15 ಥಾವ್ನ್ ಬಿಎಸ್‍ಎನ್‍ಎಲ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್!

ಬಿಎಸ್‍ಎನ್‍ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಜೂನ್ 15 ಥಾವ್ನ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಒಫರ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕಳಯ್ಲಾ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ರೀತ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ಜುಲೈ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.