ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಧುವ್ಯೆತ್

Sunday 29 Jan 2017 1:25pm
ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಧುವ್ಯೆತ್
 

ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ, ಬುಡ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫೋನಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಫೋನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬು ಲಾವ್ನ್ ಗಷ್ಟುನ್ ಧುಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಆತಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯೊಸೆರಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ‘ರಾಫ್ರೆ’ ನಾಂವಾಚ್ಯೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಫೋನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಧುವ್ಯೆತ್. ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನಾ ವಯ್ರ್ ಉದಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ಖಂಯ್.

ಆನ್ಯೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಫೋನಾಂತ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಆ್ಯಪ್ ಆಸಾ. ಫೋನ್ ಆಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಹೆಂ ಆ್ಯಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಳವ್ನ್ ರಾಂದಾಪ್ ಕರ್ಯೆತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.