ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ ಖಂಯ್

Wednesday 25 Jan 2017 11:11am
ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ ಖಂಯ್
 

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ದೀಸ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಚ್ಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನವಿಂ ಜಿವಾಳಾಯ್ ದಿತಾ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಹಾಯೆಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆನಾಯೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ.

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಕಕಾಯಿಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಜಯ್. ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಕಾರಣಾಕ್ ಆಲ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ.

ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಖಡೆ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಜಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಂದ್ರಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆರ್ ಪಡ್ತಾ ಖಂಯ್.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕಾಕಯಿ ಆನಿಂ ಲೊಂಗಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಜಯ್.

ಬುದ್ವಾರಾ ತುಳ್ಸಿಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಬುಧಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ತಾ.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿಂ ಕೇಸರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಭಾರೀಚ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಖಂಯ್.

ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಕರ್ ಭರ್ಸುನ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಶುಕ್ರ ಗೃಹ ಬಳೀಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಲಿಂಬೊ ಭರ್ಶಿಲ್ಲಿ ಚ್ಹಾ ಮಾತ್ರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪಿಯೆನಾಯೆ.

ಸನ್ವಾರಾ ಮಿರಿಂ ಆನಿಂ ಲಿಂಬೊ ಘಾಲ್ನ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಜಯ್. ದೂದ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಚ್ಹಾ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.