ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ ಖಂಯ್

Wednesday 25 Jan 2017 10:11am
ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ ಖಂಯ್
 

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ದೀಸ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಚ್ಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನವಿಂ ಜಿವಾಳಾಯ್ ದಿತಾ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಹಾಯೆಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆನಾಯೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ.

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಕಕಾಯಿಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಜಯ್. ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಕಾರಣಾಕ್ ಆಲ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ.

ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಖಡೆ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಜಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಂದ್ರಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆರ್ ಪಡ್ತಾ ಖಂಯ್.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕಾಕಯಿ ಆನಿಂ ಲೊಂಗಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಜಯ್.

ಬುದ್ವಾರಾ ತುಳ್ಸಿಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಬುಧಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ತಾ.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿಂ ಕೇಸರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಭಾರೀಚ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಖಂಯ್.

ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಕರ್ ಭರ್ಸುನ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಶುಕ್ರ ಗೃಹ ಬಳೀಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಲಿಂಬೊ ಭರ್ಶಿಲ್ಲಿ ಚ್ಹಾ ಮಾತ್ರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪಿಯೆನಾಯೆ.

ಸನ್ವಾರಾ ಮಿರಿಂ ಆನಿಂ ಲಿಂಬೊ ಘಾಲ್ನ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಜಯ್. ದೂದ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಚ್ಹಾ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಖಂಯ್.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಆಸೊನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಚಿ ಕಾಮಾಂ!

ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಆಸೊನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಚಿ ಕಾಮಾಂ!

ಯುವಕಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಕ್ 8 ದಿಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಕ್ ಧಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಇತ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್'ಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಹುಷಾರ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ 8 ದಿಸಾಂಚಿ ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಜೆಚಿ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಲ್’ಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಕಡಣಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆಕ್, ಫಸವ್ಣೆಚ್ಯಾ...

ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊಬರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲೊ!

ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊಬರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲೊ!

ಜಯ್’ಪುರ್’ಚ್ಯಾ ಸಂದೋಕ್ದಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬರನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೇವಲ್ ಚಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿಂ ಚಾರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 218 ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಬೂದ್...

ಟ್ಯೂಶನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಟ್ಯೂಶನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಘರಾ ಟ್ಯೂಶನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಹೊಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೆಲ್ಟಾನ್ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿ ಮಾರ್ನ್ ಆಂಗ್ ಸುಜಾಶೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ನೆಲಮಂಗಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಧುವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೆಂ. ಟ್ಯೂಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಘರಾ...

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಚಿಡಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಚಿಡಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಚಿಡಾಯ್ತೆಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಕರಾಳ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಚಿಡಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ...

ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾರ್ಭಾರ್!?

ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾರ್ಭಾರ್!?

6 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಂತ್ ಏಕ್ ಹಿಂದೂ ಚಲಿ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಚಲೊ ದೊಗಾಂಯ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ವಚೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ...

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ರಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಪೊಲಿಸಾನಿಂಚ್ ಭಕ್ಷಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚೊರಿಯೊ, ಖುನ್ಯೊ, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಗಡಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್...

ತಮಾಶೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸಾನ್

ತಮಾಶೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸಾನ್

ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಮಾಶೆ ಕೆಲೆಂ ದೆಕುನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ನಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಜ್ಯೋತಿ ಕುಮಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸಾನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ನ್ಹಯ್...

ಟೀ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಟೊ ಕಚ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್…?

ಟೀ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಟೊ ಕಚ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್…?

ಟೀ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಬಾರಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೊ ಟೀ ಮುಖಾಂತ್ರ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಸಂದ್. ಟೀ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಗಾಳ್’ಲ್ಲೊ ಪಿಟೊ ವ ಪಾಲೊ ಕಚ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಕಚ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಡೊಂವ್ಚೊ ಪಾಲೊ ತುಮ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಲಿಪುನ್....

ಬಿಸಿಸಿಐ ಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಆನಿ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ ಶೊಕ್!

ಬಿಸಿಸಿಐ ಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಆನಿ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ ಶೊಕ್!

ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹಾಕಾ ಬಿಸಿಸಿಐ’ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಸಿಸಿಐ’ನ್ ದೆಂವಯ್ಲಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕಾ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳ್ತೆ ಮಂಡಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್...

ಪಾಠ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ !

ಪಾಠ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ !

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಯ್ಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆತಾಂತಾಂ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ವೆಚೆಂ ಆಮಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಶಿಕವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಲ್ಯಾ 20’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚಿ ತಸ್ವಿರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ...

ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಿ ಟಿಚೆರಿಚಿ ಮಝಾ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ!

ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಿ ಟಿಚೆರಿಚಿ ಮಝಾ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ!

ಶಿರಾಂಧಾರಿಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ ದಿತಿತ್, ಪುಣ್ ಟಿಚೆರ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಾನ್ ರೊಮಾನ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ ದಿಲ್ಲಿ ತುಮಿಂ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ? ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮೀರತ್ಚ್ಯಾ ಬಿಜನೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ....

ತೇಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಸಂಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್: ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜೈಲಾಕ್

ತೇಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಸಂಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್: ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜೈಲಾಕ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೇಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಸಂಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಮಝಾ ಭೊಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಕ್ ಜೈಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ರಾಬಿನ್ ಸನ್ ವುಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ 30 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜೆನಿಫರ್ ಪಿಚರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 17....

ಚಲಿಯೆಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀಚೆರಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೆಂ

ಚಲಿಯೆಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀಚೆರಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೆಂ

ಚಲಿಯೆಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ದೊಗಾಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಾಲಿಘಾಟಿ ಸ್ಮೃತಿ ನಾರಿ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಕೇತನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚೆರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರುನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.