ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಥಿಯೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್

Saturday 21 Jan 2017 7:48pm
ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಥಿಯೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್
 

ಲಾಂಬ್ ಆನಿಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಕೇಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚೊ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಘೆವ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಕಾರಣ್ ಮಾತೆಂ ತಾಪೊನ್ ಸುಖ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಅಶೆಂ ಜಾತಾ.

ಹಾಕಾ ಮೆಥಿಯೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರೆಂ ವಕಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾತ್ ಆನಿಂ ಕೇಸ್ ನಾಜೂಕ್ ಜಾತಾತ್.

ಮೆಥಿಯೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 3-4 ಕುಲೆರಾಂ ಮೆಥಿ, 3 ಕುಲೆರಾಂ ಲಿಂಬ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್, 2 ಕುಲೆರಾಂ ಧಂಯ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಪೊಣ್ಣಾ ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಮೆಥಿ ರಾತಿಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜೊಂಕ್ ಘಾಲಿಜಯ್. ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಕ್ಸಿಂತ್ ಗಂದ್ ವಾಟಿಜಯ್. ತಾಕಾ ಧಂಯ್, ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್, ಪೊಣ್ಣಾ ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರಿಜಯ್.

ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂಕ್ ಹೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಾರಯಾ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಧುಯ್ಜಯ್. ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಲಾಯ್ಜಯ್. ತೆದಾಳಾ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.