ಸೊಭಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಮೇಕಪ್

Monday 16 Jan 2017 5:52pm
ಸೊಭಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಮೇಕಪ್
 

ಸೊಭಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ. ತೋಂಡ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಳೆ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾಜಯ್. ಸೊಭಿತ್, ಮೊಳ್ಬಾ ಧೊಣ್ವಾಪರಿಂ ತಿದ್ವಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಒಂಬೊಂಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್’ಯಿ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯೆ ಕೃತಕ್ ವಸ್ತು ಮೆಳ್ತಾತ್. 

ಪೂಣ್ ತ್ಯೊ ವಾಪರ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಮೇಕಪ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಂವ್ಚೆಂ ಸರಳ್ ಮೇಕಪ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳವ್ಯಾಂ.

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಐಪ್ರೈಮರ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಲಾಂವ್ಚೊ ಐ-ಶ್ಯಾಡೊ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಉರ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ರಂಗ್’ಯಿ ಬರೊ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಸ್ಡ್ಯಾಂಚಿ ತ್ವಚಾಯೀ ಕೋಮಲ್ ಜಾತಾ.

ಕಾಜಾಳ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಆಸ್ಡ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆನಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಕ್ ಮಸ್ಕಾರಾ ಲಾಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾತ್. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಾಟ್ ಮೇಕಪ್ ನಾಕಾ. ಪಾತಳ್ ಮೇಕಪ್ ಬರೆಂ ಸೊಭ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.