ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಒಫರ್

Monday 16 Jan 2017 10:06am
ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಒಫರ್
 

ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಬೊಂಬ್’ಚ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ’ನ್ ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲಾಂ, ಡೇಟಾ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ವಾಪರ್ತಾತ್.

ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾತಾಂ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಒಫರ್ಸ್ ಚಾಲು ದವರ್ತೆಲಿ ಖಂಯ್. ಕಾರಣ್ ರಿಲಾಯನ್ಸಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಖಂಯ್.

ಪೂಣ್ ಜಿಯೊ’ಚಿ ಸೆವಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂಗಿ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಒಫರ್ಸ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ತೆಲೆಂ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.