ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆತಾ

Sunday 15 Jan 2017 3:15pm
ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆತಾ
 

ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಚ್ಯೆರ್ ಬರೆಂ ಫೋನ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತುಮ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಚೀನಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಕ್ಸಿಯೋಮಿ ರೆಡ್ ಮಿ ನೋಟ್-3, ರೆಡ್ ಮಿ-3 ಎಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಡ್ ಮಿ ನೋಟ್-4 ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾ. ಜನೆರ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ತೆಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಯೆತೆಲೆಂ.

4ಜಿ ರ್ಯ್ಯಾಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಚೆಂ ಮೋಲ್ 9 ಹಜಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 12 ಹಜಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ರೆಡ್ ಮಿ-3’ನ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕ್ಲಾಂ ಆನಿಂ 2.3 ಮಿಲಿಯಾ ಫೋನಾಂ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.

ರೆಡ್ ಮಿ-4 ನೋಟ್’ಯಿ ಭಾರತಿಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.