ಐ-ಫೋನ್ 7 ವಯ್ರ್ 7,000 ರುಪಯ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ

Monday 9 Jan 2017 1:34pm
ಐ-ಫೋನ್ 7 ವಯ್ರ್ 7,000 ರುಪಯ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ
 

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡೀಲಾನ್ ‘ವೆಲ್’ಕಮ್ 2017’ ಒಫರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜನೆರ್ 8 ಆನಿಂ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸೇಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಸ್ತ್ರಾಂ, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾಂ, ಹೋಮ್ ಆಪ್ಲಾಯನ್ಸಾ ವಯ್ರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ ದಿಲಾಂ.

11,999 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್-3, ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಜೆ2ಪ್ರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ 9,490 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. 17,499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಐ-ಫೋನ್ 5ಎಸ್, 52,999 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ 32 ಜಿ.ಬಿ'ಚ್ಯೆ ಐ-ಫೋನ್ 7, 43,999 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಐ-ಫೋನ್ 6 ಎಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಭರ್ಪೂರ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಆಸಾ. ಎಸ್.ಬಿ.ಐ’ಚೆಂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ 15 ಠಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.