ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣ್ ವಾಡಯಾ

Thursday 5 Jan 2017 3:03pm
ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣ್ ವಾಡಯಾ
 

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಪರಿಂ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ  ಕ್ರೀಮ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಮಾಚ್ಯಾಕೀ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪರಿಂ ದಿಸಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲ್, 1 ಕುಲೆರ್ ರಾಂದ್ಪಾಂ ಸೊಡಾ

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲ್ ಆನಿಂ ರಾಂದ್ಪಾಂ ಸೊಡಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣ್ ಕರ್ನ್ ಹೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಮುಖಮಳಾಕ್ ಸಾರಯ್ಜಯ್. ದೊಳೆ ಆನಿಂ ತೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ವಚಾನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜಯ್. 5-10 ಮಿನುಟಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಡಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಂಡ್ ಧುಯ್ಜಯ್. ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಯಾ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾತಿರ್ ಆಸ್ಚಿ ಧುಳ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಕಾತ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.