‘ಜಿಯೊ’ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 4ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್

Thursday 5 Jan 2017 10:43am
‘ಜಿಯೊ’ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 4ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್
 

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್’ ನಾಂವಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಒಫರ್ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಾಂ, ಪೂಣ್ ಡೆಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಸಾಕ್ 4ಜಿಬಿ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಕೇವಲ್ 1ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ಯ್ಯೆತ್. ಜರ್ತರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ 1ಜಿಬಿ ಪಾವಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಮೈ ಜಿಯೊ ಆ್ಯಪಾಂತ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ಮೆಳ್ತಾ. 51 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ 1ಜಿಬಿ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ಮೆಳ್ತಾ. 301 ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 28 ದೀಸ್ 6ಜಿಬಿ ಆನಿಂ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ಯ್ಯೆತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಒಫರ್

ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಒಫರ್

ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಬೊಂಬ್’ಚ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ’ನ್ ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲಾಂ, ಡೇಟಾ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್...

ಜಿಯೊ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಶೊಕ್

ಜಿಯೊ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಶೊಕ್

ರಿಲಾಯನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಯೊ 4ಜಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಶೊಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆಸಾ. ಟೆಲಿಕೊಮಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ನಿಯಮ್ ಆನಿಕೀ ಕಠೀಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜಿಯೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಫರಾಚೊ ಲಾಭ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ನಿರಾಶಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್...

ಜಿಯೊಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಳವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ!

ಜಿಯೊಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಳವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ!

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕರ್ತಚ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಗ್ಳಿ ಹಾಲ್ಲ್ಯಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಒಫರ್ ರುಪಾರ್ ದಸೆಂಬರ್ 31 ತಾರೀಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಡೆಟಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಕೊಲಾಂಯಿ ಫ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಚ್ಯಾ ಅಯುನುದ್ಧೀನ್...

ಮುಕೇಶ್ ಜಿಯೊ ನೆಟ್’ವರ್ಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್!

ಮುಕೇಶ್ ಜಿಯೊ ನೆಟ್’ವರ್ಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್!

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಿಯೊ ನೆಟ್’ವರ್ಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಯೋಜನಾ ಸವೆಂ ಬಾರಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಜಿಯೊ ನೆಟ್’ವರ್ಕಾಂತ್, ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇತರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ನೆಟ್’ವರ್ಕಾಕ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕೊಲಾಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.