‘ಜಿಯೊ’ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 4ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್

Thursday 5 Jan 2017 11:43am
‘ಜಿಯೊ’ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 4ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್
 

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್’ ನಾಂವಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಒಫರ್ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಾಂ, ಪೂಣ್ ಡೆಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಸಾಕ್ 4ಜಿಬಿ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಕೇವಲ್ 1ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ಯ್ಯೆತ್. ಜರ್ತರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ 1ಜಿಬಿ ಪಾವಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಮೈ ಜಿಯೊ ಆ್ಯಪಾಂತ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ಮೆಳ್ತಾ. 51 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ 1ಜಿಬಿ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ಮೆಳ್ತಾ. 301 ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 28 ದೀಸ್ 6ಜಿಬಿ ಆನಿಂ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ಯ್ಯೆತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.