ಜಿಯೊ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಶೊಕ್

Wednesday 28 Dec 2016 12:19pm
ಜಿಯೊ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಶೊಕ್
 

ರಿಲಾಯನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಯೊ 4ಜಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಶೊಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆಸಾ. ಟೆಲಿಕೊಮಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿಯಮ್ ಆನಿಕೀ ಕಠೀಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಜಿಯೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಫರಾಚೊ ಲಾಭ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ನಿರಾಶಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸೆವಾ ಬಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದಸಂಬರ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಹಿರ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಟ್ರಾಯ್’ಚ್ಯಾ ಲೆಖಾರ್ ಉಚಿತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಿಯಮಾಂ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ನೋಟಿಸ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾಂ.

ಉಚಿತ್  ಕೊಲಾಂ ಆನಿಂ ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ಒಫರ್ ಆನಿಂ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಟ್ರಾಯಾನ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಣಯ್ ದಸಂಬರ್ 29’ವೆರ್ ಜಾಹಿರ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಿಲಾಯನ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಜನೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಾಂ ಯೆತೆಲಿಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.