ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾಂಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಮಿ, ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

Wednesday 28 Dec 2016 10:02am
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾಂಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಮಿ, ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!
 

ಆಮಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂನಿ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚ್ಯಾಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಕ್ರಿಮಿ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ನರಿತಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ 86 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್.

ಎನ್.ಟಿ.ಟಿ ಡೊಕೊಮೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಲೊಕಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿಂ ಕಾಕ್ಸಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಥರಾನ್ ಸಂದೇಶ್ ಬರಯ್ಲಾ. ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ವಿಡಿಯೊ ದ್ವಾರಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲಾ. ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಕಡೆಂ 11-12 ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ವಾಪರ್ತಾ. ತಾಂತುಯಿ 18-24 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.