ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾಂಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಮಿ, ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

Wednesday 28 Dec 2016 9:02am
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾಂಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಮಿ, ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!
 

ಆಮಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂನಿ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚ್ಯಾಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಕ್ರಿಮಿ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ನರಿತಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ 86 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್.

ಎನ್.ಟಿ.ಟಿ ಡೊಕೊಮೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಲೊಕಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿಂ ಕಾಕ್ಸಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಥರಾನ್ ಸಂದೇಶ್ ಬರಯ್ಲಾ. ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ವಿಡಿಯೊ ದ್ವಾರಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲಾ. ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಕಡೆಂ 11-12 ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ವಾಪರ್ತಾ. ತಾಂತುಯಿ 18-24 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಸಮಾಜ್’ವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಸಮಾಜ್’ವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚೆಂ ಚುನಾವ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಜರ್ತರ್ ಸಮಾಜ್’ವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಕ್ಲಿ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಖೊ ಲೊಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಘಾಜಿಯಾಬಾದಾಂತ್ ಎಕಾ...

ಕೇವಲ್ 99 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಕೇವಲ್ 99 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಅತೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಆಶಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ್ 251 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಫೋನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಫ್ರೀಡಂ 251. ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ...

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ!

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ!

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಮ್ಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡ್ಲಾ. ವ್ಹಯ್, ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ನಾಕಾತ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್’ಚ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಜಾಸುಸಿ ಕರ್ತಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚಿ ಬ್ಯಾಟರಿ’ಚ್ಚ್ ಪುರೊ ತುಮ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಗೂಢಚಾರಿಂಕ್....

ಭಾರತಾಂತ್ ರಾತಿಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

ಭಾರತಾಂತ್ ರಾತಿಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಾತಾಂತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆವ್ನ್ ನಿದ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಏಕ್ ನವಿಚ್ಚ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಬಲಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್’ಯೀ ಹಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಚೀನಾಚೆಂ ಲೆನೋವಾ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಾಚೆಂ ಮೊಟೊರೊಲಾ....

4,000 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ 4ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ ಫೋನ್: ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ

4,000 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ 4ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ ಫೋನ್: ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ

ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಚ್ಯಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಹಾಚೊ ವಿಭಾಗ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಸಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 4ಜಿ ಸೆವಾ ಆರಂಭ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಶೇರ್ ಹೊಲ್ಡರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಂತ್ ಅಂಬಾನಿನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಪರ್ಗಟ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.