ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ರೋಬೊಟ್!

Saturday 24 Dec 2016 9:23am
ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ರೋಬೊಟ್!
 

ಕೊಲ್ಲಂ ಕೇರಳ: ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆತಾಂ ಜಣ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಆಧುನಿಕ್ ರೋಬೊಟ್ ಏಕ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಅಮೃತ ವಿ.ವಿ'ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸುಕ್ಲೆಲಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂಯಿ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಬೊಂಡೆಯಿ ಕಾಡ್ತಾ.

ಮಾಡಾಂ ತೊಟಾಂನಿ ರೋಬೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ರೋಬೊಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಅಂತಿಮ್ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ರೋಬೊಚೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 3 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.