ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ರೋಬೊಟ್!

Saturday 24 Dec 2016 8:23am
ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ರೋಬೊಟ್!
 

ಕೊಲ್ಲಂ ಕೇರಳ: ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆತಾಂ ಜಣ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಆಧುನಿಕ್ ರೋಬೊಟ್ ಏಕ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಅಮೃತ ವಿ.ವಿ'ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸುಕ್ಲೆಲಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂಯಿ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಬೊಂಡೆಯಿ ಕಾಡ್ತಾ.

ಮಾಡಾಂ ತೊಟಾಂನಿ ರೋಬೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ರೋಬೊಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಅಂತಿಮ್ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ರೋಬೊಚೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 3 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಎಕಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾನ್ ರೊಬೊಟಾನ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ

ಎಕಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾನ್ ರೊಬೊಟಾನ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ

ಆಚರ್ಯೆಂ ತರ್’ಯಿ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ರೊಬೊಟಾಚೆಂ ಜನನ್ ಜಾಲಾಂ. ‘ಕ್ಸಿಯೋ ನಾನ್’ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ರೊಬೊಟ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಚೀನಾಂತ್ ಹೊ ರೊಬೊಟ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಾ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಸೆಕುಂದಾನ್ ಹೊ ರೊಬೊಟ್ 300 ಸಬ್ದಾಂಚೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತಾ...

ನಾಚಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೆ ರೊಬೋಟ್ಸ್

ನಾಚಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೆ ರೊಬೋಟ್ಸ್

ನಾಚಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲಾ ಚೀನಾನ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ನಾಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾಚೊನ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ 1,007 ರೊಬೋಟ್ಸಾಂನಿ. ರಾಂದ್ಪಾಕ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುಂಚೆ ರೊಬೋಟ್ಸ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.