ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

Wednesday 21 Dec 2016 7:59am
ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್
 

ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ವೋಂಠ್ ಕಾಳೆ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ. ತಶೆಂಚ್ ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ವೋಂಠ್ ಕಾಳೆ ಜಾತಾತ್. ಗುಲೊಬಿ ವೋಂಠ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತರೀಪುಣ್ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಬರೆಂ ವೊಕಾತ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ರಾಂದ್ಪಾ ಸೊಡಾನ್ ಘಾಸ್ಚೆ: ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಸೊಡಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಸಾಕರ್ ಆನಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಸುನ್ ವೊಂಠಾಂಚ್ಯೆರ್ ಸಾರಯ್ಜಯ್. 10-15 ಸೆಕುಂದಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೋಂಠ್ ಧುಯ್ಜಯ್.

ಸಾಕರ್ ಆನಿಂ ಮ್ಹೊಂವ್: ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಸಾಕ್ರಿಕ್ 4-5 ಥೆಂಬೆ ಮೊಂವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಸುನ್ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಪುಸಿಜಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ನಾಕ್ಷೆ ಊಬ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಧುಯ್ಜಯ್.

ವೆನಿಲಾ ಸ್ಕ್ರಬ್: 2 ಕುಲೆರಾ ಸಾಕ್ರಿಕ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆನಿಂ ಆಲೀವ್ ತೇಲ್ ಭರ್ಸುನ್ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಜಯ್. ಧಾ ಸೆಕುಂದಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡಿಜಯ್.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಲೊಬಿ ವೋಂಠಾ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಉಪಾಯ್!

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಲೊಬಿ ವೋಂಠಾ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಉಪಾಯ್!

ಗುಲೊಬಿ ವೋಂಠ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಚಲಿಯೊ ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಠ್ ಸಜಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್, ಲಿಪ್’ಬಾಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಘೆವ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಫಾವೊತ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ವಿಣೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ವೋಂಠ್...

ಅಶೆ ಸೊಭಯ್ ತುಜೆ ವೋಂಠ್

ಅಶೆ ಸೊಭಯ್ ತುಜೆ ವೋಂಠ್

ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರವ್ನ್ ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್ ಸೊಭಾಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಲಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹಾಚ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡಿ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ವೋಂಠ್ ನಿತಳ್ ಆಸಾಜಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್ ಫುಟ್’ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸತ್...

ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕಾಕ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್

ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕಾಕ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್

ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್, ವರ್ಸಾಚೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆತಾ’ತಾಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಸ್ವಭಾವ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.