ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

Wednesday 21 Dec 2016 8:59am
ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್
 

ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ವೋಂಠ್ ಕಾಳೆ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ. ತಶೆಂಚ್ ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ವೋಂಠ್ ಕಾಳೆ ಜಾತಾತ್. ಗುಲೊಬಿ ವೋಂಠ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತರೀಪುಣ್ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಬರೆಂ ವೊಕಾತ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ರಾಂದ್ಪಾ ಸೊಡಾನ್ ಘಾಸ್ಚೆ: ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಸೊಡಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಸಾಕರ್ ಆನಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಸುನ್ ವೊಂಠಾಂಚ್ಯೆರ್ ಸಾರಯ್ಜಯ್. 10-15 ಸೆಕುಂದಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೋಂಠ್ ಧುಯ್ಜಯ್.

ಸಾಕರ್ ಆನಿಂ ಮ್ಹೊಂವ್: ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಸಾಕ್ರಿಕ್ 4-5 ಥೆಂಬೆ ಮೊಂವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಸುನ್ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಪುಸಿಜಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ನಾಕ್ಷೆ ಊಬ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಧುಯ್ಜಯ್.

ವೆನಿಲಾ ಸ್ಕ್ರಬ್: 2 ಕುಲೆರಾ ಸಾಕ್ರಿಕ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆನಿಂ ಆಲೀವ್ ತೇಲ್ ಭರ್ಸುನ್ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಜಯ್. ಧಾ ಸೆಕುಂದಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡಿಜಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.