12,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್!

Monday 19 Dec 2016 9:14am
12,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್!
 

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. 12,000 ಮೊಲಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಲೆನೊವೊ ವೆಬ್ ಕೆ 5 ನೋಟಾಕ್ 10 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಫೋನಾಚ್ಯೆ ಖರೆಂ ಮೋಲ್ 11,999. ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಕತ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾದ್ವಾರಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ 5 ಠಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟ್ ವೆಬ್’ಸೈಟಾಕ್ ವಚಾಜಯ್. ಥಂಯ್ ಲೆನೊವೊ ವೆಬ್ ಕೆ 5 ನೋಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ಧ್!?

ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ಧ್!?

ವಾಹನಾಂ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ಧ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಜಯ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರಿಗಾ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ್ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ್, ಸಾರಿಗಾ ಇಲಾಖೊ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ...

ನಿರಂತರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಲ್ಯಾತ್!

ನಿರಂತರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಲ್ಯಾತ್!

ನಿರಂತರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನೊ, ಚತ್ರಾಯ್! ತುಮಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್? ಸದಾಂಯ್ ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಬೈಲಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್? ತರ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ತುಮ್ಚಿ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ತುಮಿ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.