12,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್!

Monday 19 Dec 2016 10:14am
12,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್!
 

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. 12,000 ಮೊಲಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಲೆನೊವೊ ವೆಬ್ ಕೆ 5 ನೋಟಾಕ್ 10 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಫೋನಾಚ್ಯೆ ಖರೆಂ ಮೋಲ್ 11,999. ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಕತ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾದ್ವಾರಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ 5 ಠಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟ್ ವೆಬ್’ಸೈಟಾಕ್ ವಚಾಜಯ್. ಥಂಯ್ ಲೆನೊವೊ ವೆಬ್ ಕೆ 5 ನೋಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.