ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!

Saturday 17 Dec 2016 10:31am
ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!
 

ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಒಫರ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸಾಂಡಿನಾಶೆಂ ಆಪುಣ್’ಯಿ ಸಬಾರ್ ಒಫರ್ ದೀಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರಿಲಾಯನ್ಸಾನ್ ಜಿಯೊಚೆಂ ಒಫರ್ ಆನಿಂ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ವಾಡಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಐಡಿಯಾ, ವೋಡಾಪೋನ್, ಏರ್’ಟೇಲ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಒಫರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಣಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲಾನ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ 28 ದಿಸಾಂಕ್ 99 ರುಪಯ್ ಭರ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂಯಿ ಉಲವ್ಯೆತ್. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಆನಿಂ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೊಲಾಂಯಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಸಾಂಗಾತಾ 300 MB ಡೇಟಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಒಫರ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಬಿಹಾರ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಆಸ್ಸಾಂ, ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್, ಛತ್ತೀಸ್’ಗಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆನಿಂ ರಾಜಾಸ್ತಾನಾಂತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಸರ್ಕಲಾಂತ್ 119/- ರುಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ 149/- ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದರ್ ಆಸಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಒಫರ್ ರು. 339/- ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ನೆಟ್’ವರ್ಕಾಕ್ 28 ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯಿ ಉಲವ್ಯೆತ್, ಸಾಂಗಾತಾ 1 GB ಡೇಟಾಯಿ ಮೆಳ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.