ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಆಕರ್ಸುಂಚ್ಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ್ ಜಾಗೆ

Friday 16 Dec 2016 3:06pm
ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಆಕರ್ಸುಂಚ್ಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ್ ಜಾಗೆ
 

ಹಿಂವ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ. ವರ್ಸಾಚೊ ಆಕ್ರೇಚೊ ಮಹಿನೊ. ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಥಂಡಿಯೆಚಿ ಮಜಾ ಮಾರುಂಕ್ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್.

ಆಂಗ್ ಕಾಂಪಂವ್ಚೆಂ ಹಿಂವ್, ಬರ್ಫಾನ್ ಅವೃತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪ್ರದೇಶ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಚಾರ್ ದೊಳೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಪಾವಾನಾಂತ್. ತುಮಿ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಚಿಂತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್ ಥೊಡೆ ಜಾಗೆ:

ಧೌಲಾದಾರ್ ಡಾಲೌಸಿ: ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾಂ? ತಾಂತುಯಿ ಸರ್ಗಾಕ್ ಮೊಸೊರೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಸಲೊ ಜಾಗೊ ಡಾಲೌಸಿ. ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣುಂಚಿ ನ್ಹಯ್. ಬರ್ಫಾ ವರ್ವಿಂ ಅವೃತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರ್ವತ್ ಪಳವ್ನ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಸಗ್ಳೆ ತೊಂದ್ರೆ, ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಸಗ್ಳೆ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾತ್.

ಸೋನಾ ಮಾರ್ಗ್: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಸೋನಾ ಮಾರ್ಗ್ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯೆಂಯಿ ಸಾಹಸಿ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಶಿಮ್ಲಾ: ದಸಂಬರ್ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಶಿಮ್ಲಾ ವ್ಹೆತಾ. ಹನಿಮುನಾಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳವ್ನ್ ಯೆಯಾ.

ಲೆಹ್: ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಲಡಾಖಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೆಹಾಕ್ ವಚಾಜಯ್. ದಸಂಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗಾಕ್ ಬಾರೀ ಬರೊ ಮಹಿನೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥಂಯ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ದಿತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.