ಕೇವಲ್ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

Friday 9 Dec 2016 2:42pm
ಕೇವಲ್ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್
 

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ವನ್ ಪ್ಲಸ್ ವನ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಸಂಬರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಮೊಡೆಲ್ ವನ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೇವಲ್ 1 ರುಪ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ.

ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಪಯ್ಲಿ ನೋಂದಾವ್ಣಿ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಹಾಂತು ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಕಂಪೆನಿನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ನವಿ ವೆಬ್’ಸೈಟ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸೆಲ್ ಫೊನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೇರ್ ವಸ್ತುಯಿ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲ್ಯೊ.

ವನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ನೋಂದಾವ್ಣಿ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಪೊಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪೊಯಿಂಟಾಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ದುಸ್ರ್ಯೊ ವಸ್ತು  1 ರುಪ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಲಾಗಿಂ 330 ಪೊಯಿಂಟ್ ಜಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 128 ಜಿ.ಬಿ.’ಚೆಂ ವನ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕೇವಲ್ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.