ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

Thursday 8 Dec 2016 1:35pm
ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!
 

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಲಿಂಗ್ ಯಾನೆ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ಪಳವ್ನ್ ಚೆಡೊ ವ ಚೆಡುಂ ತೆಂ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜನಾನಾಂಗ್ ಆಸೊನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾತ್.

ಕಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿ ತಶಿಚ್. ಕಾರ್ಲಾಚೆಂ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ಪಳವ್ನ್ ತೆಂ ಪುರುಷ್ ಜನಾನಾಂಗ್, ಚೆಡುಂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಲಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಪುರುಷಾಂಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಜನಾನಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್ಮಾಪ್ರೊಡೈಟಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಸರ್ಜರಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಾಂಚೆಂ ಲಿಂಗ್ ಬದಲ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್, ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಶೆಂ ಅಲಂಕಾರಿತ್ ವಸ್ತುಂ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸರ್ಜರಿ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಶೆಂ ಕಾರ್ಲಾಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸರ್ಜರಿ ಕರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜನಾನಾಂಗ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.