ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

Thursday 8 Dec 2016 12:35pm
ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!
 

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಲಿಂಗ್ ಯಾನೆ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ಪಳವ್ನ್ ಚೆಡೊ ವ ಚೆಡುಂ ತೆಂ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜನಾನಾಂಗ್ ಆಸೊನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾತ್.

ಕಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿ ತಶಿಚ್. ಕಾರ್ಲಾಚೆಂ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ಪಳವ್ನ್ ತೆಂ ಪುರುಷ್ ಜನಾನಾಂಗ್, ಚೆಡುಂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಲಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಪುರುಷಾಂಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಜನಾನಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್ಮಾಪ್ರೊಡೈಟಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಸರ್ಜರಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಾಂಚೆಂ ಲಿಂಗ್ ಬದಲ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್, ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಶೆಂ ಅಲಂಕಾರಿತ್ ವಸ್ತುಂ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸರ್ಜರಿ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಶೆಂ ಕಾರ್ಲಾಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸರ್ಜರಿ ಕರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜನಾನಾಂಗ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಪೋಶಕಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾಂತ್

ಪೋಶಕಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾಂತ್

ಪೋಶಕಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆ ವರ್ವಿಂ 3 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸುಮಾರ್ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಕಾರಾಂತ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡೀತ್ ರಾಯ್ಚುರ್'ಚ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ ಸರ್ಕಲಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಘಡ್ಲಾ. ವಸ್ತುರ್ ಖರೀದಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪೋಶಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್,...

ವಿದೇಶ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಸಹಾಯೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ

ವಿದೇಶ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಸಹಾಯೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ

ಭೋಪಾಲಾಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಕ್, ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರುಂಕ್ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜಾನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ. ಭೋಪಾಲಾಂತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಶಸ್ತ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ...

ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 15 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 15 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಶಾಳಾ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಟ್ರಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 15’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಟುವ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಲಿಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಶಾಳಾ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆಚ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ರೆಂವೆನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ ಲೊರಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲಿ. ತಾಂತುಂ 15 ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಆನಿಂ 30’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್...

ಕೊರ್ಟಾಂತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮನಾಂ ಕರ್ಗಿತಾ

ಕೊರ್ಟಾಂತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮನಾಂ ಕರ್ಗಿತಾ

'ಘೊವಾ-ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲೆಂ ಅನಾಥ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಮುಂಬಯ್ ಹೈ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ತ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾ. 6 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚಾನಾ, ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ....

18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕಾರ್!

18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕಾರ್!

ಶಾರ್ಜಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಕಾರ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಕಲ್ಬಾ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಕಾರ್...

ವಿದೇಶಿ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾಂ!

ವಿದೇಶಿ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವಿದೇಶಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ ಚಡ್ತಾ. ಲೆಖಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆತಾಂ 2,00,000 ವಯ್ರ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ನಜೊ...

ಐಸಿಸ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತಾತ್

ಐಸಿಸ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತಾತ್

ಐಸಿಸ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ತರ್ಭೆತಿ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ನೀಜ್ ಖೈದ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಖೈದ್ ಜಾಲಾ. ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಎಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ 9-13 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗನ್ ದೀವ್ನ್ ಐಸಿಸ್ ಅಸಲಿ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತಾತ್...

ಆಜಿಯೆ ವಿರೋಧ್ ನಾತ್ವಾಚೆಂ ದೂರ್

ಆಜಿಯೆ ವಿರೋಧ್ ನಾತ್ವಾಚೆಂ ದೂರ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಜಣ್'ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ 10 ಲಾಖಾಂ ವಯ್ರ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕೇವಲ್ 24 ಲಾಖ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ವರ್ಸಾಕ್ 25 ಲಾಖ್ ನವ್ಯಾ ಕಾರಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಜಾತಾ. ಆನಿಂ ತಾಂತುಯಿ 35 ಹಜಾರ್ ಲಕ್ಜುರಿ ಕಾರಾಂ ಸೆರ್ವಾಲ್ಯಾಂತ್. 2014-15 ವರ್ಸಾಂತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಕತ್ 3.65 ಕರೊಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಮಾತ್ರ್...

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ 2 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ 8 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬಂದೆಸಾಳೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಸಿ ಡೆಬ್ರೆಸಾನ್ ಹೆಂ ಕರ್ಮಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ...

ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡಯ್ಲೆಂ

ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡಯ್ಲೆಂ

ಮುಂಬಯ್ ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಧೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಭರಾರ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲಾ. ಮುಂಬಯ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆನಿಂ ಬಾಯ್ಕಾಲಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಘ್ನಹರ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ 15’ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ...

ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವಿಕುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್

ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವಿಕುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್

ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ತಿಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 50 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲಿ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ NGO'ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಜ್ಯೋತಿ (24) ಬೆಗಂಪೆಟಾಂತ್ ಫುಟ್’ಪಾತಿರ್ ಜಿಯೆತಾ. ತಿಕಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮೊಗಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊನ್ ಗುರ್ವಾಸಾರ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೊ...

ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ

ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ

ಪುಣೆ ಶಹರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ಕೇವಲ್ 11 ವರ್ಸಾಂ. ದೊಗಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪುಣೆ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಚಡವ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ...

25 ಫಿಟಿ ಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಆಜ್ಯಾಪಿ ರಿತಿನ್ ಭುರ್ಗೊ ವಾಂಚ್ಲೊ

25 ಫಿಟಿ ಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಆಜ್ಯಾಪಿ ರಿತಿನ್ ಭುರ್ಗೊ ವಾಂಚ್ಲೊ

ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಚರಂಡೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಆಚರ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲಾ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜ್ಯೆರ್ ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಲೊರಿ ಕಾರಾಕ್ ಆದಾಳ್ಳಿ, ಹ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ 8 ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಉಸ್ಳೊನ್...

ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಯಾ

ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಯಾ

ನವಿ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕಾ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದವರ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಡಡ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯಾನ್, 10 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಧಿಕ್ಕಾರ್ಸಿನಾಕಾತ್: ಡಾ| ಜಯಶ್ರೀ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಧಿಕ್ಕಾರ್ಸಿನಾಕಾತ್: ಡಾ| ಜಯಶ್ರೀ

’ಭಾಸ್ ಖಂಚಿಯಿ ಶಿಕಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಭಾಷೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಸರ್ನಾಕಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನೊ ತುಮ್ಚಿ ಆಶಾ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾ. ಆನಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂನೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಧಿಕ್ಕಾರ್ಸಿನಾಕಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವನಾಂಕ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್

ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಘೊವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಲಿಪುನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಬೀರೇಶ್ವರ್ ನಗರಾಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ...

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಗನ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾ

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಗನ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾ

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೊಟಾಂತ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್; ಗನ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಗುಳೊ ಘಾಲಾ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್...

ಚಿಕನಾಚಿ ಕಡಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಚಿಕನಾಚಿ ಕಡಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಚಿಕನಾಚಿ ಕಡಿ ಸಗ್ಳಿ ಫುಟೊನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಪತಿಣ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಇರಾರಾಯೆನ್ ಅಮಾಲಿ ಪತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಕರಾಳ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬೀರೇಶ್ವರ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂ!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂ!

ವಾತಾವರಣ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್’ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗುಳಿಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಬರ್ಯ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ...

ನಿದ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಅಪಾಯ್!

ನಿದ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಅಪಾಯ್!

ಆತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕ್ರೇಜ್. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಖೆಳೊನ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಳವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಶೆತಾತ್ ಆನಿ ಜರಿತರೀ ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗಯಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪಾಯ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರುಲ್ಲಿ ಭುತಿ...

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್ ಹೀರೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾರ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಚಡ್ತಾ ಆನಿಂ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನೀಜ್ ಹೀರೊ ಎಕ್ಲೊ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವಾನಾ...

ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಬಾಳ್ಶಾಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಬಾಳ್ಶಾಚೆಂ ಮರಣ್!

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆಂ ಸ್ಟ್ರಾಲರಾಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಆದ್ಳೊನ್ 8 ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಅಂತರ್ಲೊ. ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಲರಾಚ್ಯೆರ್ ಬಸವ್ನ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಹನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಲರಾಕ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ...

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್: ಡಾ| ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್: ಡಾ| ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ವಿವಿಧ್ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆನಿಂ ತಾಂಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಚ್ ಪಾರ್ಕಿಜಯ್ ಆನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಲ್ಮ್’ದಾತಾರಾ ಆನಿಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಕರಿಜಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಮುಕಾರುಂಕ್...

ಚಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಚಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಹ್ಯಾಚ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಂತ್ ಚಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ದೋನ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೊಟಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಗುಳೆ ಘಾಲೆ. ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಗಡೀಸ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಳಾ ಸಂಪವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಗ್ಣೆಂ ದ್ವಾರಾಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೀವ್ನ್ ಹಿಂಸಾ!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಗ್ಣೆಂ ದ್ವಾರಾಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೀವ್ನ್ ಹಿಂಸಾ!

ಸಮಾಜ್’ವಾದಿ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಎಹ್‌ಸಾನ್‌ ಕುರೇಶಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕುರೇಶಿ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಚೊರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಗ್ಣೆ ದ್ವಾರಾಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಹಿಂಸಾ...

ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಅನಾಥ್ ಜಾಲೊ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಭುರ್ಗೊ!

ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಅನಾಥ್ ಜಾಲೊ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಭುರ್ಗೊ!

ಪತಿ ಆನಿಂ ಬೊಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಅನಾಥ್ ಜಾಲೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಪುತಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬ್ರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಿಕಾ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಗಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಚಾಲನ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಗಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಚಾಲನ್

ಹ್ಯಾಚ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಮೇಯರ್ ಹರಿನಾಥ್ ಹಾಣೆಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಏಕ್ ಚಳುವಳ್, ಬೆಸೆಂಟ್ ಕೊಲೆಜ್ ಪಡಿ ಚೈಲ್ಡ್’ಲೈನ್ ಆನಿಂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬರೆಪಣ್...

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚೆಂ ವಕಾತ್ ದಿಲೆಂ!

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚೆಂ ವಕಾತ್ ದಿಲೆಂ!

ಬರೋಡಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಬಾಪದ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಎಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಎಕಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚೆಂ ವಕಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮಾತ್ಯಾರ್ ಉವೊ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಗದೀಶ್ ಶ್ಹಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ...

ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಸ್ವೀರ್!

ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಸ್ವೀರ್!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಲೋಕ್ ಖುಬಾಳ್ಳಾ. ತಾಂಕಾಂ ಕಠೀಣ್ ಠಿಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸಿಡ್ನಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಡರ್ಬಿ ರೊಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮೊನ್ ಘಂಟ್ಯಾನ್...

ಬೆಲ್ಜಿಯಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದಯಾ ಮರಣ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ

ಬೆಲ್ಜಿಯಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದಯಾ ಮರಣ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ

ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಚ್ಯಾ ದುಕಿ ವರ್ವಿಂ ಕಠೀಣ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಕಸಲೆಂಚ್ ವಕಾತ್ ನಾಟ್ವಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚ್ಯೆ ವಳ್ವಳೆ ಪಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಕಾ ದಯಾ ಮರಣ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್’ಲ್ಲೆಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.