ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಖೆಳ್ತಾ!

Monday 5 Dec 2016 11:58am
ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಖೆಳ್ತಾ!
 

ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾ ಆಮಿ 10 ಕೋಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ತ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ ಖೆಳ್ತಾ ಆನಿಂ ಜಿವ್ದಾಳ್ಯೊಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಿಚಿಗನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾಕ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸವೆಂ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶಾ, ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ತೆಂ ಖೆಳ್ತಾ. ಜಿವ್ದಾಳಿಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಖೆಳ್ಣಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿವ್ದಾಳಿ ತಾಕಾ ಚಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ಅನಾಕೊಂಡ ತಸಲಿ ಜಿವ್ದಾಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸವೆಂ ಖೆಳ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ತೊ ಪಳೆಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಘರಾ ಭಿತರ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ

ಘರಾ ಭಿತರ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ

ಪುಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 70 ವ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 37 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ರಂಜಿತ್ ಖರ್ಗೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಘರಾಂತ್ 70 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ ದವರ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ವೀಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಕ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ರಂಜಿತ್ ಖರ್ಗೆ ಆನಿಂ ಧನಂಜಯ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗೀ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.