ಚತ್ರಾಯ್!, ಫಕತ್ 6 ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ!

Saturday 3 Dec 2016 12:29pm
ಚತ್ರಾಯ್!, ಫಕತ್ 6 ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ!
 

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಲಗ್ತಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂದಿ. ಹ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಕ್ ಕನ್ನ ಘಾಲುಂಕ್ ಫಕತ್ ಸ ಸೆಕುಂದಾಂ ಪುರೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಚ್ಯೆ ನಂಬರ್, ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಾರೀಕ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ 6 ಸೆಕುಂದಾ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್.

ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಸಲ್ ವಿ.ವಿ.’ತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚ್ಯೆರ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾಕರಾಂನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಲಾಂವ್ಕ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ವ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಶೋಧಕಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಂತುಯಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ಆನಿಂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾಕರಾಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ರಾವಾ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾ…!

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾ…!

ಆತಾಂ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಕಾಳ್. ಜಶೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ನಾಗರಿಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆನಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಂಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ವಸ್ತು ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಚೊ ಮೂಳ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.