ಚತ್ರಾಯ್!, ಫಕತ್ 6 ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ!

Saturday 3 Dec 2016 1:29pm
ಚತ್ರಾಯ್!, ಫಕತ್ 6 ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ!
 

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಲಗ್ತಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂದಿ. ಹ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಕ್ ಕನ್ನ ಘಾಲುಂಕ್ ಫಕತ್ ಸ ಸೆಕುಂದಾಂ ಪುರೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಚ್ಯೆ ನಂಬರ್, ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಾರೀಕ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ 6 ಸೆಕುಂದಾ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್.

ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಸಲ್ ವಿ.ವಿ.’ತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚ್ಯೆರ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾಕರಾಂನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಲಾಂವ್ಕ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ವ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಶೋಧಕಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಂತುಯಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ಆನಿಂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾಕರಾಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ರಾವಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.