ಸೊಭಿತ್ ಕೆಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪೆರಾಂಚೆಂ ಖೊಲೆ ವಾಪರಾ!

Thursday 1 Dec 2016 6:49am
ಸೊಭಿತ್ ಕೆಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪೆರಾಂಚೆಂ ಖೊಲೆ ವಾಪರಾ!
 

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಸೊಭಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟ್. ತಾಂತುಯಿ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯೆ ಕಶೆ ರಾವಂವ್ಚ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಸ್ತು ವರ್ವಿಂ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯೆ ರಾವಯೆತಾ. ಪೆರಾಂಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಕೆಸಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಪೋಷಕಾಂಶ್:

ಪೆರಾಂ ಪೋಷಕಾಂಶಾಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೆರಾಂಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಟಾಮಿನ್ ‘ಬಿ’ ಆನಿಂ ‘ಸಿ’ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಪುರಾತನ್ ಸೊಭಾಯ್ ರಾಕ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಆನಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೆರಾಂಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ ವಾಪರ್ತಾತ್.

ಪೆರಾಂಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ ಕಶೆ ವಾಪರ್ಚ್ಯೆ?

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಪೆರಾಂಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚಿ ಚ್ಹಾ ವ ಕಸಾಯಿ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಯಾ. ನಾಂ ತರ್ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೋಶನ್ ತಯಾರ್ ಕರಾ. ತಕ್ಲೆಕ್ ಆನಿಂ ಕೆಸಾಂಕ್ ಲಾಯಾ. ಹಾಚ್ಯೆ ವರ್ವಿ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯೆ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ನವೆ ಕೇಸ್ ಯೆತಾತ್. ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಪೆರಾಂಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಲೀಟರ್ ಉದಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

ಏಕ್ ಲೀಟರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಪೆರಾಂಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ ಘಾಲ್ನ್ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಉಕಡಿಜಯ್. ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯೆ ನ್ಹಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಉದಾಕ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಘಾಲಿಜಯ್

ಮಾತೆಂ ಧುವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆರಾಂಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಲೋಶನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮಸಾಜ್ ಕರಿಜಯ್. 10 ಮಿನುಟಾಂ ಮಸಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರಗ್ತಾ ಸಂಚಾರ್ ಬರೊ ಜಾತಾ.

ಕೆಸಾಂಚ್ಯೆ ಮುಳ್ ಆನಿಂ ತುದಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಗಮನ್ ದವರಿಜಯ್.  ಲೋಶನ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಮಾತೆಂ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರಿಜಯ್.

ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಕ್ಷಿ ಊಬ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕೇಸ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡಿಜಯ್.

ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.