ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 68 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ಳೆ

Thursday 24 Nov 2016 11:46am
ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 68 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ಳೆ
 

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 68 ಲಾಖ್ ಬಹುಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ.

ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ನಿವಾಸಿ ಶರತ್ ನಾರಾಯಣ್ ‘ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ ಟೀನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್’ ಜಿಕ್ಲಾ. ಹೊ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫೈನಲಾಂತ್ ಶರತ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಫಿಶ್ತಲ್ ಆನಿಂ ಮೈಕಲ್ ಬೊರೆಖಿ ಹಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಲಾ.

ಹೆಂ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಚ್ಯೆ 33’ವೆಂ ಸೀಸನ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 33 ಮಿಲಿಯ ಲೋಕ್ ಪಳೆತಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಸಾರ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ವ್ಹೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಶರತ್. ಪೂಣ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ದುಡು ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ.

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.