ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾತ್!

Wednesday 23 Nov 2016 2:54am
ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾತ್!
 

ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣ್’ಯಿ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಸಮಾಜ್’ಯಿ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸುರ್ಯೊ ಆಸ್ತಮ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ‘ದೆಹತ್’ ಹಳ್ಳೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಭೊಂವ್ತಾತ್.

ಬಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಪಾವ್ಸ್’ಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬೆಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರೈತ್ ಸಗ್ಳೆ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾವ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ದೆವಾ ಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಘರಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ರಾತಿಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಂ ಕಡೆಂ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್.

ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಲಜ್ ಭೊಗುನ್ ದೇವ್-ದೇವಿ ಪಾವ್ಸ್ ಧಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.