ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾತ್!

Wednesday 23 Nov 2016 1:54am
ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾತ್!
 

ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣ್’ಯಿ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಸಮಾಜ್’ಯಿ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸುರ್ಯೊ ಆಸ್ತಮ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ‘ದೆಹತ್’ ಹಳ್ಳೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಭೊಂವ್ತಾತ್.

ಬಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಪಾವ್ಸ್’ಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬೆಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರೈತ್ ಸಗ್ಳೆ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾವ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ದೆವಾ ಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಘರಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ರಾತಿಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಂ ಕಡೆಂ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್.

ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಲಜ್ ಭೊಗುನ್ ದೇವ್-ದೇವಿ ಪಾವ್ಸ್ ಧಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಖಂಯ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಬಿಕಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ!

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಬಿಕಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ!

ಉದಯ್’ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ವಿದೇಶಿ ಮೊಡೆಲ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಬಿಕಿನಿ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ದಿಸ್ಲಾಂ ತರ್ ತಿಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯ್ಯೊ ಶೂಟ್ ಚಲ್ತಾ. ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಬಿಕಿನಿಚ್ಯೆರ್ ತಸ್ವೀರ್ಯ್ಯೊ ಶೂಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವನಾಂಕ್ ಧಖೊ ಲಾಗ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ,...

ವೇಶ್ಯಗಿರಿ ಖಾತಿರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖೈದ್

ವೇಶ್ಯಗಿರಿ ಖಾತಿರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖೈದ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಶಹರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ವೇಶ್ಯಗಿರಿಕ್ ವಚಾಶೆಂ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಪಾಸ್’ಪೊರ್ಟ್ ಆನಿಂ ವೀಸಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ತೊಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಫ್ತರಾಕ್ ಧಾಂವಾಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಚೊಗೀ ವೀಸಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಪಡ್. ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್...

ಚೆಡ್ವಾಂ, ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತಾತ್

ಚೆಡ್ವಾಂ, ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತಾತ್

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ನಾಂ. ಭಾಡ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್, ಬಾಪಯ್, ದಾದ್ಲೊ, ಬಾಯ್ಲ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಆಜ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಜಪಾನಾಂತ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಬೊಯ್’ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ಹೊ ದಂದೊ ಬಾರಿಚ್ ಚಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಹಸ್ ಪಳೆಯಾ!

ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಹಸ್ ಪಳೆಯಾ!

ಭುವನೇಶ್ವರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ನಾಕ್ ಬರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಚಿಡಾಯ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್’ಚ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಚಿಡಾಯ್ತಾಲೊ. ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಪಳವ್ನ್ ಕುಶಿನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ...

ಚೆಡ್ವಾಂ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್?!

ಚೆಡ್ವಾಂ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್?!

ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ವ ಸ್ವತ: ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ತಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ. ಕೇವಲ್ ಚೆಡೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಚೆಡ್ವಾಂಯಿ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾತ್...

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಟಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಚಡ್ ಪಸಂದ್!?

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಟಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಚಡ್ ಪಸಂದ್!?

ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮೊಟಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಬಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ಚೆಡೆ ಬಾರಿಕ್ ಶಿರ್ಪುಟಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೇಪ್ ಟೌನಾಂತ್ ಗಜಾಲ್ ದುಸ್ರಿಚ್. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ದಾಟಿಂ ಮೊಟಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಸಂದ್ ಖಂಯ್...

ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಫೀಸ್ ಬಾಂದುಂಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ!

ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಫೀಸ್ ಬಾಂದುಂಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್, ಖಾಣ್ ಆನಿ ಮೂಳ್ ಸುವಿಧಾ ಲಾಭಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ. ನಾ ತರ್ ಸಮಾಜೆಜಿ ವ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಜೀವನ್ ಸಾರುಂಕ್’ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆದಾಳಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಕಿತೆಂ....

ಚಲಿಯಾಂನಿ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಚಲಿಯಾಂನಿ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಹರ್ಯೆಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ನಿದ್ಚಿ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ತಾ. ಜ್ಯಾ ಜ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ/ಥೊಡಿಂ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ತಾತ್, ಅಶೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ತರೀಪುಣ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಚೆಂ ಕಾರಣ್....

ಆಮಾಲಾನ್ ಮತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಾರ್’ಚ್…!

ಆಮಾಲಾನ್ ಮತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಾರ್’ಚ್…!

ಅಂತರ್’ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖಾತಿರ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಂಸಾರ್’ಬರ್ ಚಲ್ಲಿಂ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಸಬಲೀಕರಣ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಧನಾ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಚರ್ಚೆ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ನವಿ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಾರ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.....

ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಲ್ಲ್ಯೊ 16 ಚಲಿಯೊ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್!

ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಲ್ಲ್ಯೊ 16 ಚಲಿಯೊ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್!

ಸಂಭೋಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲಿಯೊ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ತರೀಪುಣ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಖಬಾರ್ ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. 16 ಜಣ್ ಚಲಿಯೊ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಾಂತ್ ನಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ ಥಂಯ್ ತ್ಯೊ ಉಪ್ಯೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ತ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್!...

ಪುತ್ತೂರ್: 16 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಚಲಿ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಿ

ಪುತ್ತೂರ್: ಚಲಿ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಿ

ಸುಕ್ರಾರಾ, ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಏಕ್ ಚಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಅಶೆ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕುಮಾರಿ ವಿನಂತಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್: ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಶಿವಭಾಗಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಶಿವಭಾಗಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ

ಸುಕ್ರಾರಾ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುಟ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾವಣ್ಯ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ನಿಶ್ಮಿತಾ ಆನಿ ಧನ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಪಿತಾನಿಯೊ ಹೈಸ್ಕುಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಂಕ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಶಿವಭಾಗಾಂತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚಿಂ ಚಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ನಪಂಯ್ಚ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚಿಂ ಚಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ನಪಂಯ್ಚ್

ಕರಾವಳೆಂತ್ ಚಲಿಯೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಅಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಜಾಲಾಂ. ಕಪಿತಾನಿಯೊ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚಿಂ ಚಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ (ಒಕ್ಟೋಬರ್ 12) ಎಕಾಚ್ಛಣೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.