ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿನಾಕಾತ್

Sunday 20 Nov 2016 6:08am
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿನಾಕಾತ್
 

ತುಮಿ ವಳ್ಕೊಂಚಿ ವ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ಚಲಿ ಕಿತ್ಲಿಯಿ ಬರಿ ಆಸೊಂದಿ, ತಿ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ತುಕಾ ಕಸಲೊ ಚೆಡೊ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ.

ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ, ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಿತೃತ್ವ್ ತುಟ್ತಾ.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಕಡೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂದಿ. ತಿ ವರ್ಜಿನ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಂಚೊ ತೊಂಡಾಚೊ ಛಾರೊ ಬದಲ್ತಾ.

ಹೊ ಆನ್’ಲೈನ್ ಯುಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸರ್ವ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂತು ಸಬಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚುಕೊನ್’ಯಿ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.