ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಫಸಯ್ತಾತ್

Friday 18 Nov 2016 6:48am
ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಫಸಯ್ತಾತ್
 

ಘರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಾದ್ಲೆ ಬಾರೀ ಉಣೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆ ಕರ್ನಾ ಕಾಮ್ ಕರವ್ನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆಚ್ ಚಡ್. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣ್’ಯಿ ಘರಾ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೆ ಜಾಯಾ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಅಶೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕೀ, ಘರಾಂತ್ ಪತಿಣೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಫಸಯ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಘರಾಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ಬರಿಂ.

ಜಶೆಂ ಟೊಯ್ಲೆಟ್ ಧುಂವ್ಚೆ, ಧರ್ಣ್ ಪುಸ್ಚೆಂ, ವಸ್ತುರ್ ಮೆಶಿನಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಆಯ್ದಾನಾ ಧುಂವ್ಚಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ ಆನಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಶೆಂ ಮೋಗ್ ಚಡ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.