ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಫಸಯ್ತಾತ್

Friday 18 Nov 2016 5:48am
ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಫಸಯ್ತಾತ್
 

ಘರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಾದ್ಲೆ ಬಾರೀ ಉಣೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆ ಕರ್ನಾ ಕಾಮ್ ಕರವ್ನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆಚ್ ಚಡ್. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣ್’ಯಿ ಘರಾ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೆ ಜಾಯಾ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಅಶೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕೀ, ಘರಾಂತ್ ಪತಿಣೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಫಸಯ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಘರಾಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ಬರಿಂ.

ಜಶೆಂ ಟೊಯ್ಲೆಟ್ ಧುಂವ್ಚೆ, ಧರ್ಣ್ ಪುಸ್ಚೆಂ, ವಸ್ತುರ್ ಮೆಶಿನಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಆಯ್ದಾನಾ ಧುಂವ್ಚಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ ಆನಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಶೆಂ ಮೋಗ್ ಚಡ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಪತಿಣ್ ಕುಳಾರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತೆದಾಳಾ…

ಪತಿಣ್ ಕುಳಾರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತೆದಾಳಾ…

ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೆ ಏಕ್ ಪದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ. ‘ಘರಾ ಭಿತರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಚ್ ಏಕ್ ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್’ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ ನಾಂ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಭಾರೀಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ...

ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾ ಪತಿ ವಯ್ರ್ ದೂರ್

ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾ ಪತಿ ವಯ್ರ್ ದೂರ್

‘ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಚೆಡ್ವಾಪರಿo ವಾಗ್ಚ್ಯಾ ಪತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ದಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ನಗರ್ ಪೊಲಿಸ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವನಿತಾ ಸಹಾಯ್’ವಾಣಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೂರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ...

ಸಂಬಂಧ್ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ಕಾತರ್ಲೆಂ!

ಸಂಬಂಧ್ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ಕಾತರ್ಲೆಂ!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪತಿಣ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಿರಾಕರ್ಸಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಗಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಪ್ತಾಂಗ್’ಚ್ ಕಾತರ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. 18 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಮಂಜರಿದೇವಿ ಆನಿಂ ಘಾಸಿರಾಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್...

ಪತಿಚ್ಯಾಕೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೊ ಮೋಗ್…!

ಪತಿಚ್ಯಾಕೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೊ ಮೋಗ್…!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸುವಿಧಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 90 ಠಕ್ಕೆ ಲೊಕಾಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಮುಕಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಚೊಯಿ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕೊಡ್ಹು ಜಾಲಾ...

ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ!

ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ!

ದೇಶಾಂತ್ ಸಮಾನ್ ನಾಗರಿಕ್ ನೀತ್ ಆನಿಂ ತಲಾಖ್ ಸಂಬಂಧಿ ಚರ್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್’ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ತಲಾಖ್ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. 9 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೈಪುರ್’ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿನ್ ತಲಾಖ್ ದಿಲ್ಲೆಂ...

ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿಕಾ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲೆಂ

ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿಕಾ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲೆಂ

ಆಪುಣ್ ಮೊಟಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಪತಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪತಿಣ್ ಎಕ್ಲಿ ಬಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಆತಾಂ ಫಜೀತಿ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ಆತಾಂ ಬಾರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ತಿಕಾ ಡೈವೊರ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಫುಡೆಂ ವಾಚಾ...

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಂವ್ಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್!

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಂವ್ಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್!

ಮೊಗಾಕ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಗಡ್ ನಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಯಿ ಮೋಗ್ ಫುಲ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಪಳೆಯಾ. 15 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಮೋಗ್ ಖಿರ್ಲಾಲಾ. ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಪಡ್ಲೆಲೆ ಖಾತಿರ್ ಜೈಲ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಪಡ್ಲೆಲೆ ಖಾತಿರ್ ಜೈಲ್!

ಶಾರ್ಜಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಪಡ್ಲೆಲೆ ಖಾತಿರ್ ಜೈಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪತಿನ್, ಪತಿಣೆಂ ವಿರೋಧ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಆರಬ್ ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಪತಿಣೆಕ್ ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ಜೈಲ್ ಆನಿ ಅರ್ಧೊ ಮಿಲಿಯನ್ ಧಿರಾಮ್ ದಂಡ್ ಘಾಲ್ಚಿ...

ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಕಿತಾಫತ್ ಪಳೆಯಾ

ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಕಿತಾಫತ್ ಪಳೆಯಾ

ಘೊವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಅಂತಿಮ್ ವಿಧಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಜಯಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ವಿಜಯಪುರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದೊಗ್ ಬಾಯ್ಲೊ. ವಾಟೆರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್...

24 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ…

24 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ…

ಕಿತೆಂಗಿ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಜಾಲೆಂ. 24 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಾಖಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಆತಾಂ ತಿಕಾ ಕೊಡ್ತಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡಾಜಯ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪಟೇಲಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಸಂಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ....

ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ಘೊವಾಕ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ಘೊವಾಕ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ, ’ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್ತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ತಿ ಗಾದ್ ಫಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಥೊಡಿಂ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ, ಧಾರ್’ವಾಡಾಂತ್. ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ...

ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ಪತಿರಾಯ್!

ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ಪತಿರಾಯ್!

ಮೈಸೂರ್ಚಾ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಘೊವ್ ಬಾವ್ಡೊ ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ಲೊ...

ದ್ರೌಪತಿ ಜಾಲಿ ಪತಿಣ್: ಜುಗಾರೆಂತ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿನ್ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ದ್ರೌಪತಿ ಜಾಲಿ ಪತಿಣ್: ಜುಗಾರೆಂತ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿನ್ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಜುಗಾರೆಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖುದ್ಧ್ ತೊಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲ್ತಾ. ದುಡು, ಘರ್ ಬದಿಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಾನುಭವಾನ್ ಮಹಾಭಾರತಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ!...

ಘರಾಂತ್ ರಾಂದಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ 6 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಜಯ್ಲ್...!

ಘರಾಂತ್ ರಾಂದಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ 6 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಜಯ್ಲ್...!

ಘರಾಂತ್ ರಾಂದಪ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘೊವಾ-ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವಚುನ್ ಜೇವ್ನ್ ಯೆತಿತ್. ಪುಣ್ ಲ್ಯಾಜಿಯಾಂತ್ ರಾಂದಪ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆತಾಂ ಜೈಲಾಕ್ ವೆಚಿ ಗತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ! ಲ್ಯಾಜಿಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ...

ಅನ್ಯ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ನಾಂ!

ಅನ್ಯ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ನಾಂ!

ಅನ್ಯ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮಿಂ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ನಾಂ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ’ಚ್ಚ್ ಆಸಾನಾ. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಫೈಸಲ್ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಿಂದೂ ಚಲಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಚಲೊ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್...

ಘೊವಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೇರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಬಾಯ್ಲೆವಿಶಿಂ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾತ್

ಘೊವಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೇರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಬಾಯ್ಲೆವಿಶಿಂ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾತ್

ಘೋವ್-ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಘೊವಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸುಂದಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಥೊಡೆ ವಿಶಯ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ...

ಘೊವಾಕ್ ರಾತಿಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಕಾಳಿಂ!

ಘೊವಾಕ್ ರಾತಿಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಕಾಳಿಂ!

ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಚಾರಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ-ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆ ಗೂಣ್, ತೃಪ್ತಿ ಉತ್ತರ್ ಆನಿ ದಕ್ಶಿಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ತಾಂತುಂಯೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ತಿತ್ಲಿ ಆತುರಾಯ್ ಆಸಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.