ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟ್ ಆನಿ ವೊಲ್’ಮಾರ್ಟಾಚೆ ಅಧೀನ್

Thursday 10 May 2018 1:19pm
ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟ್ ಆನಿ ವೊಲ್’ಮಾರ್ಟಾಚೆ ಅಧೀನ್
 

ಭಾರತೀಯ್ ಇ-ಕೊಮರ್ಸ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟಾಕ್ ವೊಲ್’ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ 16  ಶತಕರೋಡ್ ಡೊಲರಾಂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಮೆಜೊನ್ ಆನಿ ವೊಲ್’ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಭೋವ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ವೊಲ್’ಮಾರ್ಟಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ.

ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಚೊ ಒಪ್ಪಂದ್ ಚಲುನ್, ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟಾಚೊ ಚಡಿತ್ ವಾಂಟೊ (77%) ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ವೊಲ್’ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಸಿ.ಇ.ಒ.ನ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

ಹೆಂ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಂಸರಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಇ-ಕೊಮರ್ಸ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.