ಧುವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಒಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್’ಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ

Friday 5 Jan 2018 7:47am
ಧುವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಒಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್’ಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ
 

ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್: ಸಮಾಜೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ಕುಶಿನ್ ದವರ್ನ್ 45 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಒಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೋನಾಲ್ಬೇನ್ ಜೋಧಾ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಹಾಸೊ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಪಯ್ಣಾರಿಯೀ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. 

ಸಖಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎನ್.ಜಿ.ಒ. ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಜೋಧಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಪಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ನಗರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಉಣ್ಯಾ ವಾಡಿಚೆರ್ ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ರೀಣ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋಧಾನ್ ಒಟೋ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಒಟೋ ಚಲೊಂವ್ಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ತಿಣೆಂ ಎನ್.ಜಿ.ಒ'ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಚಾಲನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿಯಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. 

ಸಕಾಳಿಂ 10 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಸರ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಹೀಬಾಗ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಿಕ್ಷಾ ಸೊಡ್ಚಿ ಜೋಧಾ ದಿಸಾಕ್ 1,200 ರುಪಯ್ ಜೊಡ್ತಾ ಖಂಯ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ರಾತಿಂ ನವ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಹಾಪಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್’ಯೀ ಕರ್ತಾ. ಘೊವಾನ್ ಆನಿಂ ಪುತಾನ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಿವಿತ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೋಧಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಿಕುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಜೋಧಾ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಧುವೆಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೋಧಾಕ್. 

ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜೋಧಾ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.