ಭಾರತೀಯ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾಂನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಖಾಣಾಂ

Sunday 5 Nov 2017 6:19pm
ಭಾರತೀಯ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾಂನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಖಾಣಾಂ
 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್: ಹೈದ್ರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸಾ ಅಶೆಂ 24 ವಿಶೇಸ್ ಭಾರತೀಯ್ ಖಾಣಾಂಚಿಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾಂ ಭಾರತೀಯ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಚಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಖಾಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಬಘರೆ ಬೈಂಗನ್ ಆನಿಂ ಸೇವಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಅಸಫ್ ಜಾಹಿ ಆನಿಂ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ವಂಶ್ ಹಾಂಚೆ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಆನಿಂ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 500 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಗೌರವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಚಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಖಾಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಯೀ ಹ್ಯಾಚ್ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ರಾಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಸ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.