ವಿಮಾ ಪೊಲಿಸಿ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?

Wednesday 25 Oct 2017 5:49pm
ವಿಮಾ ಪೊಲಿಸಿ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?
 

ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮೆಳಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಜೀವ್’ವಿಮೊ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾ ಸಾವಧಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಂತ್ ವಿಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಗರಿಷ್ಟ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಣ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮಾರ್ಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಉಣೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ್ ಆನಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಏಕ್ ಬರೊ ವಿಮಾ ಯೋಜನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. 

ವೆಳಾರ್ ವಿಮ್ಯಾಚೆಂ ಕಂತ್ ಬಾಂಧಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಮ್ಯಾಚಿ ಪೊಲಿಸಿ ರದ್ಧ್ ಜಾತಾಗೀ? ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪುನರ್’ಜೀವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ? 

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚಿ ವಿಮಾ ಪೊಲಿಸಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಿಚಿ ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿಯಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ವಾ ಸ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಗದಿತ್ ವಿಮ್ಯಾಚೆಂ ಕಂತ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಕಾರಣಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಂಪನಿನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಆವ್ದೆಂತ್’ಯೀ ಕಂತ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಚೊ ವಿಮೊ ಪೊಲಿಸಿ ರದ್ಧ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ರದ್ಧ್ ಜಾಲಿ ಪೊಲಿಸಿ ಪುನರ್’ಜೀವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ನಾಂ. ಆನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನವ್ಯಾನ್ ಪೊಲಿಸಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಿಗಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಚಡ್’ಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿ ಪೊಲಿಸಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಕೀ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾತಾ. ತುಮಿ ವೆಳಾರ್ ವಿಮೆಚೊ ಕಂತ್ ಬಾಂದಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ – 

  • ಪೊಲಿಸಿಚೆಂ ಕಂತ್ ಭರುಂಕ್ ವಿಫಲ್ ಜಾತಾನಾ, ತೆಂ ರಿಯಾಯ್ತೆ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಸೆರ್ವಾತಾ. ಹ್ಯಾ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಆವ್ದೆಂತ್ ಪೊಲಿಸಿಗಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವಿಮೆಚೊ ಐವಜ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಬದ್ಧ್ ಜಾತಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಆನಿಂ ಸ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಂತಾಂಕ್ ತೀಸ್ ದೀಸ್ ಆನಿಂ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಂತಾಂಕ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಚಿ ರಿಯಾಯ್ತೆ ಆವ್ದಿ ದಿತಾ. ಹಿ ಆವ್ದಿ ಹರ್ ಕಂಪನಿ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪೊಲಿಸಿಗಾರಾನ್ ಹಿ ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದುಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಂತ್ ಬಾಂಧಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. 
  • ರಿಯಾಯ್ತೆ ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ತರ್, ಪೊಲಿಸಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪರಿಹಾರ್ ಲಾಭಾನಾ. 
  • ಪೂಣ್, ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಪೊಲಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಪುನರ್’ಜೀವನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ಕಂಪನಿಂನಿ ಹಿ ಸೌಲತಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಚಡ್ ಖರ್ಚ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ದಂಡ್ ಭರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. 
  • ರಿಯಾಯ್ತೆ ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದುನ್, ಪೊಲಿಸಿಗಾರಾ ಆನಿಂ ಕಂಪನಿ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಒಪ್ಪಂದಾನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಚ್ ಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಲೊವ್ಯೆತ್. ವಿವಿಧ್ ಕಂಪನಿಂನಿ ಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ-ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಚಲ್ತಾ. ಪೊಲಿಸಿಗಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜಿ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪೊಲಿಸಿ ಪುನರ್’ಜೀವಿತ್ ಕರುಂಯೆತಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.