ವಿಟಾರಾ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಎಸ್.ಯು.ವಿ. ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ

Tuesday 24 Oct 2017 7:34pm
ವಿಟಾರಾ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಎಸ್.ಯು.ವಿ. ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
 

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕಂಪನಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ಥರಾಚೆಂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಟಾರಾ ಕಾರ್ ಸಂಸ್ಕರಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಶಕಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿನ್ ಆತಾಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಟಾರಾ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಎಸ್.ಯು.ವಿ. ಕಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸುನ್, ಟೊಪ್ 10 ಎಸ್.ಯು.ವಿ. ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಪಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ವಿಟಾರಾ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್ ಎಸ್.ಯು.ವಿ. 2019 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್. ಎಮ್.ಪಿ.ವಿ. ಆವೃತ್ತಿ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಲಿ. 

ಹ್ಯಾ ಎಸ್.ಯು.ವಿಂತ್ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆನಿಂ 1.6-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಒಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್’ಬೊಕ್ಸ್ ವಾ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್’ಬಾಕ್ಸ್ ಆಸುನ್, ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ರಿತಿಚಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯೀ ಆಸ್ತಲಿ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಆನಿಂ ಭಿತರ್ಲೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಆಸ್ತಲೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.