ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ’ಗೂಗಲ್ ತೇಝ್’

Tuesday 19 Sep 2017 8:14pm
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ’ಗೂಗಲ್ ತೇಝ್’
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಭಾರತಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತೆ ಸೆವಾ ’ತೇಝ್’ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಸಚಿವ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಣೆಂ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. 

ತೇಝ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಡ್ರೊಯ್ಡ್ ಆನಿಂ ಐ.ಒ.ಎಸ್. ಫೊನಾಂನಿ ಲಾಭ್ತಾ. ಹಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣಾ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್. 

ಗೂಗಲ್ ತೇಝ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸುನ್, ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್. ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಕೂಲಾಕ್ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಶೆಂನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೇಝ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.