ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಘಟಕಾಕ್ ಚಾಲನ್

Friday 15 Sep 2017 8:14pm
ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಘಟಕಾಕ್ ಚಾಲನ್
 

ಇಂಡೋ-ಜಪಾನ್ ಒಟೋ ಉತ್ಪಾದನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿನ್ ದೆಶಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಘಟಕ್ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆನಿಂ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಹಾಣಿಂ ನವ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದನ್ ಘಟಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗುಜರಾತಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಟಕ್ ಸುರು ಜಾತಲೆಂ. ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಘಟಕಾಕ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಂಸ್ಥೊ 1,137 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. 

2020 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಸುರು ಜಾತಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.