ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!

Wednesday 6 Sep 2017 7:51pm
ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!
 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಕಂಪನಿಂ ಮಧೆಂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಾಂಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಶೆನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ.

ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 429 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ 3 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾಕ್ 1 ಜಿ.ಬಿ. ಡೇಟಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನವೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಾಲಾಗಿಂ ಅನಿಯಮಿತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಫೊನಾಂ ಆನಿಂ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಫೊನಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಒಫರ್ ದಿಲಾ.

ಹಿ ಸೌಲತಾಯ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ 143 ರುಪ್ಯಾಂ ಲೆಕಾರ್, 429 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ 90 ದೀಸ್ ಲಾಭ್ತಾ.

ಎದೊಳ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಹೆಂ ಭೋವ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಯೋಜನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಗ್ರಾಹಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆರ್.ಕೆ. ಮಿತ್ತಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.