ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್!

Monday 4 Sep 2017 7:57pm
ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್!
 

ಲಂಡನ್: ಆಜ್-ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ತಾಂಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಚೊ ಹೊ ಸಮಸ್ಯೊ ದುಸ್ರೊ ಖಂಚೊಯ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ಆನಿಂ ಟ್ವಿಟರ್ ತಸಲಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ. 

ಹ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತ್’ಯೀ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ದಾದ್ಲೆ ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ಆನಿಂ ಟ್ವಿಟರಾರ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಸವೆಂ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಚೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾ. ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಫುಟ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂನಿ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಪೂಣ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೊ ವಿಷಯ್ ದುಸ್ರೊಚ್. ತಾಂಕಾಂ ಸೆಕ್ಸ್’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಉಮೆ ಪಸಂದ್. ತಾಂತುಂಯೀ ವೊಂಟಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಉಮೊ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಿಕ್ಷೆಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.