ತರ್ನ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಕಡಿ ಜಿವಾಕ್ ಬರಿ!

Friday 18 Mar 2016 7:25am
ತರ್ನ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಕಡಿ ಜಿವಾಕ್ ಬರಿ!
 

ಆಂಬ್ಯಾಂಚೆಂ ಸೀಸನ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ. ಫಳಾಂಚೊ ರಾಜಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೊ ಆಂಬೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ಗೊಡ್ ಆನಿ ರುಚಿಕ್. ಪಿಕ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್’ಯಿ ರುಚಿಚಿಂ ಥರಾವಳ್ ಖಾಣಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಕಡಿ (ತಂಬುಳಿ) ಕಶಿ ಕರ್ಚಿ ಪಳೆಯಾ.

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು : ಆಂಬೊ, ನಾರ್ಲ್, ಮೀಟ್, ಬೆವಾಪಾಲೊ (ಪೊಣ್ಣಾಕ್) ಸಾಸಾಂವ್, ತೇಲ್ ಆನಿ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದ್ಹಂಯ್.

 

ಕರ್ಚೆ ವಿಧಾನ್ : ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರಿಜೆ ಮಿಕ್ಸರಾಂತ್ ತೆ ಕುಡ್ಕೆ ಆನಿ ನಾರ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಟಿಜೆ. ಎಕಾ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೇಲ್ ದವರ್ನ್ ತಾಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಸಾಂವ್, ಬೆವಾಚೊ ಪಾಲೊ ಆನಿ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೊಣ್ಣ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾ ನಾರ್ಲಾಚ್ಯಾ ಮಸಾಲ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಿಜೆ. ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ದ್ಹಂಯ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಶಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಾರಿ ಬರೆಂ ಆನಿ ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ ಬರೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.