ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾ…!

Saturday 18 Jul 2015 1:21am
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾ…!
 

    ಆತಾಂ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಕಾಳ್. ಜಶೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ನಾಗರಿಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆನಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಂಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ವಸ್ತು ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಚೊ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೇಶ್ ವ್ಹಯ್. ಹಾತಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಬಿಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಮಿ ಮತ್ ಚುಕುಂಕ್ ಆಸಾತ್!
    ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರುಂಕ್ ವಚಾನಾಂತ್. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಶೆಂ ವಾಪರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.
    ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಂತು ತುಮ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೊ ಆದಾಯ್ ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಖರೀದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮೀತ್ ಕಳಯ್ತಾತ್. ಕಾರ್ಡ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಖರೀದ್ಣೆಂಚಿ ಮೀತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ತಾಚೆಂ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ (ರೀಣ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್) ಕಿತ್ಲೆಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶ್ ಗುಮನಾಂತ್ ಘೆಜೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್ ಥೊಡಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಸೂಚನಾಂ –
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ?
    ಹರ್ಯೇಕಾ ಕಾರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕಾಳೆಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಖರೀದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಿಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿತಾನಾ, ತೆಂ ಸ್ವೈಪ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಕ್ ಹೆಂ ಕಾಳೆಂ ಟೇಪ್ ಸಹಕರ್ಸಿತಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಗುಪಿತ್ ಪಿನ್ ಸಂಖೊ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ವ್ಯೆಪಾರಿನ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಯೆತಾ. ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಬಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದ್ಣೆಚೆಂ ಮಾಹೆತ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂನಿ ಗುಮನಾಂತ್ ಘೆಜೆ. ಹೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೀದಿ ಮೀತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಿ ಮೀತ್ ಉತ್ರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಪರಿಶೀಲನ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಶೀದಿಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಲಾಭ್ತಾ. ತುಮ್ಚಿ ರುಜು ಘಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ರಶೀದ್ ವ್ಯೆಪಾರಿಕ್ ದೀಜೆ. ಆನ್ಯೇಕ್ ತುಮಿ ದವರ್ನ್ ಘೆಜೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಚೆಂ ಮೀತ್ ಕಿತೆಂ?
    ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಗ್ದೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪಾಟ್ ಭುಂಯ್, ಮಾಸಿಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್, ಅಸಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಅಂಶ್ ಗುಮನಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖರೀದ್ಣೆಕ್ ಮೀತ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಚೆರ್ 3.35-3.49 ಠಕ್ಕೆ ವಾಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ತೆಂ ಬದಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಪರಿಂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರ್ನ್ ನಗದ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿದ್ ಡ್ರೊ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಾ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ನಗದ್ ವಿದ್ ಡ್ರೊ ಕರುಂಕ್ ಮೀತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಮೀತ್ 30 ಥಾವ್ನ್ 40 ಠಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸೌಲತಾಯೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ವಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಕಾರ್ಡಾಂನಿ ಹೆಂ ಚಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಸೌಲಭ್ಯ್. ಹಾಚೆ ನಗದ್ ಮುಂಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಹರ್ಯೇಕಾ ವಿದ್ ಡ್ರೊವಲಾಕ್ ಶುಲ್ಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ ತರ್ ಥೊಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ಶುಲ್ಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ವಾಡ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಘೆತಾನಾಂಚ್ ಬಾರೀಕ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಕಂಡಿಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ವಾಚಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಿಲ್ ಯೆತಾನಾ ತುಮಿ ಭಿಯೆತಲ್ಯಾತ್.
ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚೆ ಹಾತೆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್
    ಫೈನಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ನವೆಂ ಹಾತೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಬಿಲ್ಲಾಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಪಾವ್ತಿ ಶುಲ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಬಿಲ್ ರು.5,000/- ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ತೆದಾಳಾ ರು.500/- ಪಾವ್ತಿ ಶುಲ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ತ್ 500 ರುಪಯ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೇಟ್ ಫೀ ಬಾಂದ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತುನ್ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬಿಲ್ ಯೆತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಖೊ ಬಸ್ತಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಬಿಲ್ಲಾಂತ್ ತುಮಿ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಉರ್’ಲ್ಲೆ ರು.4,500/- ಹಾಕಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಬಿಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕಿಕ್, ಮಾರ್ಚ್ 5 ಥಾವ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 25 ದಿಸಾಂಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಪ್ರಿಲ್ 30 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ತುಮಿ ಬಿಲ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹ್ಯಾ 25 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ ವಾಡ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಗಾನಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಪೂರಾ ಪಯ್ಶೆಂ ಪಾವಿತ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆವ್ದಿ ಮೆಳಾನಾ. ತಶೆಂಚ್ ವರ್ಸಾಕ್ 24 ಥಾವ್ನ್ 25 ವಾಡ್ ಚಡುನ್ ಆಸ್ತಾ.
ವಿವಿಧ್ ಒಫರಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಪಡಾನಾಕಾತ್
    ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಬಾರ್ ಒಫರ್ ವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾಜೆ ಆನಿ ಒಫರಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಾರ್ಕುನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ. ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವೆ ಶುಲ್ಕ್ ವಿಶಿಂ ಶೀದಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಉತ್ತಿಮ್.
ಕಾರ್ಡ್ ಕಶೆಂ ವಾಪರಿಜೆ?
    ವಿವಿಧ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಒಫರ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಒಫರಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡುನ್ ಎಕಾವರ್ನಿ ಚಡ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಚುಕುನ್ ತುಮಿ ಚಡ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಪಾವ್ತಲ್ಯಾತ್. ವಿವಿಧ್ ಒಫರಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪೊಂಯ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಆಮಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ಚಿ ಸಂಭವ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ನಿಯಮಿತ್ ರಿತಿನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ತೀಮ್. ಭೆಶ್ಟೆಂ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖರೀದಿ ಕರ್ಚಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾಡಾವಳ್. ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ಸ್ ನಿಗದಿತ್ ಆವ್ದೆಂತ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಆನಿಕೀ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾವ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಮಿ ಒನ್ ಲೈನಾರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ತರ್, ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮ್ ಪಾಳಿಜೆಚ್ಚ್. ಖಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೋಡ್ ವಾಪರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸಾಜೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರುಂಕ್ ನಜೊ ವ ವಿಲಾಶಿ ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಕರುಂಕ್ ವ ಶೊಪಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರುಂಕ್ ನಜೊ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉತ್ತೀಮ್. ಬಿಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಯ್ಯೇತ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೊಚ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಬಿಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಡಿತ್ ವಾಡ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ನಾಕಾತ್. ಇತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾ ಎದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾ ಕಂತಾಂನಿ ಬಾಂದಲ್ಲೆ ಖಾತೆ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಸರ್ನಾಕಾತ್. ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರ್ತಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ನೆ ಖಾತೆ ಬಂದ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ದವರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ಚೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ಸಾಂಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಪರ್ನೆ ಖಾತೆ ತಕ್ಷಣ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉತ್ತಿಮ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.