ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ

ಪಯ್ಶೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಪಾವ್ತಾ!

ಪಯ್ಶೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಪಾವ್ತಾ!

ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೆಸೇಜ್, ವಿಡಿಯೋ ಆನಿಂ ಫೋಟೊ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡುಂಕ್’ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಲೆಂ. UPI ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ನವೆಂ ಒಪ್ಶನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾಂತ್...

ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್

ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್

ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆತಾಂ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಸ್ಕೂಟರಾವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ....

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರಾ…

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರಾ…

ತುಮ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಚಾರ್ಜರಾಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಚಾರ್ಚ್ ಕರಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಚಾರ್ಜರ್ ವಾಪರ್ನ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾತಾ ತರೀ, ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆರ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ. ಪಯ್ಶೆ ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆ ...

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆರ್ ಮೋಗ್?

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆರ್ ಮೋಗ್?

ಮೊಗಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್, ರಂಗ್, ಜಾತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಲಾಗಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಸಂಬಂಧಾಂ ಮಧೆಂ...

ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್

ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ವತ್ತಡಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ವತ್ತಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂ ನವೆಂ ಉಪಾಯ್ ಮನಿಸ್ ಸೊದ್ತಾ. ವತ್ತಡ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಸೊದಾಂನಿ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ...

BSNL ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್  ವಾಪರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲಿಯಾ!

BSNL ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲಿಯಾ !

ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಹಾಚಿ ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆವಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸೂಚನ್...

ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಪಾರ್ಕುಂಯೆತ್ ತಿಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್

ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಪಾರ್ಕುಂಯೆತ್ ತಿಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್

ತ್ರೀಯೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಸುಲಭಾಯೆರ್ ತಾಂಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಪೂಣ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಚ್ ತಿಚಿಂ ವ್ಹಾಣೊ ಪಳೊವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ವ್ಹಯ್,....

ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಆ್ಯಪ್?!

ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಆ್ಯಪ್?!

ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್...

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ….ಶಾಭಾಸ್!

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ….ಶಾಭಾಸ್!

ದೆಶಾಂತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಬರೊ ಲಾಭ್ ಜೊಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಲಾಭಾಂತ್ 4.4 ಠಕ್ಕೆ ಚಡ್ಣಿ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್...

ನೀಳಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈಫೈ!

ನೀಳಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈಫೈ!

ಲೊಕಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೊ ಬರೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಪೂಣ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ತೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ಹೊಟೆಲಾಂನಿ, ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾನಾಂತ್, ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಂನಿ...

ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ!

ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ!

ವೆಳಾಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಯಿ ಬದಲ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಸಬಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್...

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್!

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್!

ಮೋಟೊ ಎ4 ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾ. 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೊನಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 9,999 ರುಪಯ್. ಆಜ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಹಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಂಪನಿ ಥೊಡೆ ಒಫರ್’ಯಿ...

ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರಂಗಾಂನಿ ಸುಜುಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರಂಗಾಂನಿ ಸುಜುಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿನ್ ದೋನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಂಗಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಸ್ಕೂಟರ್ 48,193 ರುಪಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರುಮ್ (ದೆಲ್ಲಿ) ಮೊಲಾಕ್...

499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಲೆನೊವೊನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ’ಮೊಟೊ ಸಿ ಪ್ಲಸ್’ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಹೊ ಫೋನ್ 6,999 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಒಫರಾಂತ್ ಹೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ 499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಡಿಲೀಟ್ ಕರಾ

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಡಿಲೀಟ್ ಕರಾ

ಹಾತಾಂತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರಾತಾ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೊರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ...

ಎಪಲ್?  ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ…!

ಎಪಲ್? ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ…!

ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಂಟೇನ್ ಕರುಂಕ್ ಎಪಲ್ ಉಪಕರಣ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್, ಐಪಾಡ್, ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಶೆಂ ಎಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ...

ಜಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ 100 ಜಿಬಿ'ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಒಫರ್!

ಜಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ 100 ಜಿಬಿ'ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಒಫರ್!

ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಂಚಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಯೊ ಫೈಬರ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 100 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ! ಎದೊಳ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಂಪನಿ...

ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಾಚೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲಾ. ಅತ್ಯಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂ ಜಾಂವ್ನಾಸೂನ್, ಮಹತ್ವಚ್ಯಾ ಅಸಂವಾದ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಾ. ಹರ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಂವ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ...

ಆಯ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ.

ಆಯ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ.

ಹೊಂಡಾ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನ್ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಮೊಟರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 60,914 ರುಪಯ್ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಲ್ಲಿ) ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಧೂಳ್, ದೊವ್ ತಸಲ್ಯಾ...

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರಾಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುರು

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರಾಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುರು

ಟಾಟಾ ಮೊಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್.ಎಫ್. ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಕಾ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್’ಯೀ ಸುರು ಕೆಲಾ. 47.5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ (ದೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್) ಥಾವ್ನ್ ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್...

ಜಿಯೋ VS ಏರ್’ಟೆಲ್

ಜಿಯೋ VS ಏರ್’ಟೆಲ್

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿನ್ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ 4G ಡೇಟಾಯೀ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಏರ್’ಟೆಲ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ...

ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್

ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಯೂಲ್ಯ್ ಯೆವ್ಜಣೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನವ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಪೊರ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟಡ್ (ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್...

ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಧುವ್ಯೆತ್

ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಧುವ್ಯೆತ್

ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ, ಬುಡ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫೋನಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಫೋನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬು ಲಾವ್ನ್ ಗಷ್ಟುನ್ ಧುಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಆತಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯೊಸೆರಾ...

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ ಖಂಯ್

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ ಖಂಯ್

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ದೀಸ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಚ್ಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನವಿಂ ಜಿವಾಳಾಯ್ ದಿತಾ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಹಾಯೆಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆನಾಯೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ. ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಕಕಾಯಿಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಜಯ್. ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಕಾರಣಾಕ್ ಆಲ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ...

ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಥಿಯೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್

ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಥಿಯೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್

ಲಾಂಬ್ ಆನಿಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಕೇಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚೊ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಘೆವ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಕಾರಣ್ ಮಾತೆಂ ತಾಪೊನ್ ಸುಖ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಅಶೆಂ ಜಾತಾ...

ಸೊಭಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಮೇಕಪ್

ಸೊಭಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಮೇಕಪ್

ಸೊಭಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ. ತೋಂಡ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಳೆ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾಜಯ್. ಸೊಭಿತ್, ಮೊಳ್ಬಾ ಧೊಣ್ವಾಪರಿಂ ತಿದ್ವಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಒಂಬೊಂಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್’ಯಿ ಸೊಭಿತ್...

ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಒಫರ್

ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಒಫರ್

ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಬೊಂಬ್’ಚ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ’ನ್ ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲಾಂ, ಡೇಟಾ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್...

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆತಾ

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆತಾ

ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಚ್ಯೆರ್ ಬರೆಂ ಫೋನ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತುಮ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಚೀನಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಕ್ಸಿಯೋಮಿ ರೆಡ್ ಮಿ ನೋಟ್-3, ರೆಡ್ ಮಿ-3 ಎಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಡ್ ಮಿ ನೋಟ್-4 ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್...

ಐ-ಫೋನ್ 7 ವಯ್ರ್ 7,000 ರುಪಯ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ

ಐ-ಫೋನ್ 7 ವಯ್ರ್ 7,000 ರುಪಯ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡೀಲಾನ್ ‘ವೆಲ್’ಕಮ್ 2017’ ಒಫರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜನೆರ್ 8 ಆನಿಂ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸೇಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಸ್ತ್ರಾಂ, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾಂ, ಹೋಮ್ ಆಪ್ಲಾಯನ್ಸಾ ವಯ್ರ್...

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣ್ ವಾಡಯಾ

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣ್ ವಾಡಯಾ

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಪರಿಂ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ಕ್ರೀಮ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಮಾಚ್ಯಾಕೀ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪರಿಂ ದಿಸಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.