ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

Friday 13 May 2016 2:52am
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!
 

ಲಾಹೋರ್: ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಡ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ತಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಅಕ್ರಮಿ ಸಂಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್.

ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪ್ರಾಯೆನ್ 22, 28 ಆನಿ 29, ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕಾಚ್ ಘರಾಂತ್, ಫೈಸ್ಲಾಬಾದಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ.

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾಚೆರ್ ಆನಿ ಹರ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಂಣಿಂ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೆ. ಅಶೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ತಪಸ್ಣಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಯುಬಾನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಳ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯೊ ಖುನಿಯೊ ಬಹುಷಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್.

ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಥರಾನ್ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.