​ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ಸುಕೊತ್ ಫೆಸ್ತ್ (ತಾಂಬಾಂಚಿ ಪರಬ್)

Monday 8 Oct 2012 11:15am
Lenard Fernandes
​ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ಸುಕೊತ್ ಫೆಸ್ತ್ (ತಾಂಬಾಂಚಿ ಪರಬ್)
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಆಚರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಸುಕೊತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತಂಬಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8: ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಜುದೆವ್ ಲೊಕಾನ್  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 30 ತಾರಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಕೊತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ.

ಹಿಬ್ರು ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ’ಸುಕಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಂಬು ಯಾ ಡೆರೊ ಯಾ ತಾಬೆರ್ನಾಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ. ಸುಕೊತ್ ’ಸುಕಾ’ ಸಬ್ದಾಚೊ ಬಹುವಚನ್ ಸಬ್ದ್. ತಶೆ ಸುಕೊತ್ ಪರ್ಬೆಕ್ ತಂಬಾಂಚಿಂ ಪರಬ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್. 7 ದಿಸಾಂಚಿ ಹಿ ತಂಬಾಂಚಿ ಪರಬ್  ಜುದೆವ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾರ್ ತಿಶ್‍‍ರೈ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 15ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್  ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಿತಾತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆನಿ ವಿಶೆವಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್.

ಸುಕೊತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಖೊಲ್ ಹ್ಹಾಮೊಯೆದ್ (ಪೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೆ ದೀಸ್) ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ತಂಬಾನಿಂ ಕರ್ಚಾ ನಾಚ್ಪಾಂಕ್, ಗಾಯನ್ ಪದಾಂಕ್ ’ಸಿಂಹಾತ್ ಬೆತ್ ಶೊಯೆವಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ "ಹೊಸಾನ್ನಾ ರಾಬ್ಬಾ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಯ್ತಾತ್.

ಹಿ ಪರಬ್ ಆಚರ್ಸುಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ?

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜಾ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್ ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬೊನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮರುಭುಂಯಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ತಂಬಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಆನಿಂ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ  ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಚರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲುವ್ಣೆಂಚ್ಯಾ ಪರ್ಬೆಚೊ (ನಿರ್ಗಮನ್ ಪುಸ್ತಕ್ 23:16) ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುಂನ್ ಹಿ ಪರಬ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್. ತಂಬಾಂಚೆ ಪರ್ಬೆವಿಶಿಂ  ಲೆವಿಶಾಸ್ತ್ರ್ 23:39-44 ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ದಿತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪರ್ಬೆಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಕಿತೆಂ?

ಸುಕಾ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ತಂಬು ಬಾಂದ್ಚೊ.

ತಂಬಾಂತ್ ಜೆಂವ್ಚೆ

ಲುಲಾವ್, ಹಾದಸ್, ಅರಾವ್ಹಾ ಆನಿ ಎತ್ರೊಗ್ ಹ್ಯೊ ಚಾರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ಚೆ.

ತಂಬು ಬಾಂದ್ಚೆಂ : ಚಡಾವತ್ ಆತಾಂ ರೆಡಿಮೆಡ್ ತಂಬು ಆಂಗ್ಡಿನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಚಾರ್ ಕುಶಿನಿಂ ರುಕಾಚೆ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮಾಚೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾರ್ಪಾಲಾಚೆಂ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ವಯ್ರ್ ಖಾಜ್ರಚ್ಯಾಮಾಡಾಂಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ, ಮೊಡ್ಲಾ ಧಾಂಪ್ತಾತ್. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಕಡೆನ್ ಸೊಭಿತ್ ಅಲಂಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಾತ್ ದಿಸಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಜುದೆವ್ ಅಸ್ಪಿಝಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾತ್. ತೆ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಪಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್, ಜಾಕೊಬ್, ಮೊಯ್ಜೆ, ಆರೊನ್, ಜುಜೆ ಆನಿ ದಾವಿದ್.

ತಂಬಾಂತ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ: ಒರ್ತೊಡೊಕ್ಸ್ ಜುದೆವ್ ಯಾ ಚಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜುದೆವ್ ಮಾತ್ ಹೆಂ ಪಾಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೆ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಯೀ ಹ್ಯಾ ತಂಬಾನಿಚ್ಚ್ ನಿದ್ತಾತ್ .

ಚಾರ್ ಪ್ರಕಾರ್ :

ಲುಲಾವ್ : ಖಾಜ್ರಾ ಮಾಡಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಪಾಚ್ವಿ ಚುಡೆತಿ.
ಹಾದಸ್ : ಸಾಧಾರ್ಣ್ ದಾಂಳ್ಬಾಚ್ಯಾ ಝಾಡಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಪರ್ಮೊಳಿಕ್, ಮೊಸ್ತು ಪಾನಾನಿಂ ಭರ್ಲೆಲೆಂ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ myrtle tree ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಚಿಂ ಪುಲಾಂಯಿ ಪರ್ಮಳಿಕ್.
ಅರಾವ್ಹಾ : ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ನಂಯ್ ದೆಗಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಝಡ್
ಎತ್ರೊಗ್ : ಸಿತ್ರೊನ್ ರುಕಾಚೆಂ ಫಳ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಿಂಬ್ಯಾ ಬರಿಂ ಆಸ್ತಾ, ಪರ್ಮಳ್‍‍ಯೀ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಲಿಂಬ್ಯಾಚೊಚ್ಚ್.

ಚಾರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್

ಲುಲಾವ್ : ರೂಚ್ ಅಸಾ (ಹಾಂಗಸರ್ ಖಾಜ್ರಾಚಿಂ ರುಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ) ಪುಣ್ ಪರ್ಮಳ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆ ಕೊಣ್ ’ತೊರಾ’ (ಜುದೆವಾಂಚೊ ಪವಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್) ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಿನಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರಿ ಜಾತಾ.

ಹಾದಸ್: ಪರ್ಮೊಳ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ರುಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಂ ಕೊಣ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೊರಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರಿನಾಂತ್.

ಅರಾವ್ಹಾ : ನಾ ರುಚ್ ನಾ ಪರ್ಮೊಳ್ ! ತೊರಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಆನಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂಯೀ ಕರಿನಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರಿ ಕರ್ನ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕಾರ್.

ಎತ್ರೊಗ್: ಪರ್ಮೊಳ್ ಬರೊ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಆನಿ ರೂಚ್ ಉಂಚ್ಲಿ. ಹೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೆ ಕೋಣ್ ತೊರಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ಚೆಂ.

ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವ್ಯಾಂಕೀ ಸರಿ ಕೆಲಾ: ಲುಲಾವ್-ಪಾಟಿ ಕಣೊ, ಹಾದಸ್ -ದೊಳೊ, ಅರಾವ್ಹಾ-ತೊಂಡ್, ಎತ್ರೊಗ್-ಕಾಳಿಜ್

ಲುಲಾವ್, ಹಾದಸ್, ಅರಾವ್ಹಾ ಹೆ ಪ್ರರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಂಧುನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತರ್, ಎತ್ರೊಗ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಸಿನಾಗೊಗಾಂನಿ, ಸುಕಾನಿಂ/ತಂಬಾನಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾತ್.

ಸಾತ್ವೊ ದೀಸ್ ಹೊಸಾನ್ನಾ ರಾಬ್ಬಾ

ಹೊಸಾನ್ನಾ ರಾಬ್ಬಾ" ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವಿನೊವ್ಣಿ/ ವ್ಹಡ್ ವಿನತಿ ಯಾ ಮ್ಹಾ ಪರಾತ್ಣಿ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸುಕೊತಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೀರ್ತನ್ 118:25 "ಸರ್ವೆಸ್ವರಾ,ಆಮ್ಚಿಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕರ್, ಸರ್ವೆಸ್ವರಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಖ್ ದಿ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಅರಾವ್ಹಾ ಝಡಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಫಾಂಟೆ ಪಾನಾಂ ಸಂಗಿಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಸವೆಂ ತಂಬಾ ಪರಬ್ ಸಂಪ್ತಾ.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಹೆಬ್ರೋನ್ ಆತಂಕಿ ಕುಟಾಮ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಯ್ರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ತಾ?

ಹೆಬ್ರೋನ್ ಆತಂಕಿ ಕುಟಾಮ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಯ್ರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ತಾ?

ಎಕಾ ಆತಂಕಿಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ತ್ಯಾ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಯ್ರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತ್ಯೆಂಯೀ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಾ ಕೊಡ್ತಿ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ತಶೆಂಚ್ ಹೇಗಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ICC ಕ್’ಯಿ ಆಬು ಮೇಝನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ತಾ...

ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿಚೊ ನವೊ ವಿಡಿಯೊ

ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿಚೊ ನವೊ ವಿಡಿಯೊ

ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿ ಪರತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ 4 ಇಸ್ರಾಯೆಲಿಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಿ ಚಿತ್ರಾಂ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ತೆ ಕಶೆ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಝುಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಉದೆನಾ : ಐಸಿಸ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಝುಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಉದೆನಾ : ಐಸಿಸ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕೀ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಝುಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್...

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ಚ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಪ್ರಕಟ್ಣೆಂತ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆದಾರಾಂಕ್ ಶೂಟ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ಚ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಪ್ರಕಟ್ಣೆಂತ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆದಾರಾಂಕ್ ಶೂಟ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಆತ್ಮಾಘಾತಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರ್ನ್ ತೇಗ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂಚ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ಜುದೆವ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಥಂಯ್ ತಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಇಂಡೊ ಪಾಕ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಮಾದರಿಚಿ ವೊಂಯ್!

ಇಂಡೊ ಪಾಕ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಮಾದರಿಚಿ ವೊಂಯ್!

ಪಠಾಣ್’ಕೋಟ್ ಧಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಭವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಇಂಡೊ-ಪಾಕ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚಿ ವೋಂಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚಿ ವೋಂಯ್ ಬಾಂದುಂಕ್....

ವಿದೇಶಾಂಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಭೇಟ್

ವಿದೇಶಾಂಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಭೇಟ್

ಭಾರತಾಚಿ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆಸೊನ್ ಆಜ್ ತಿಣೆಂ ಯಹೂದಿಂಚ್ಯಾ ಸ್ಮಾರಕಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಅರ್ಪಿಲೊ. ಯಹೂದಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಯಾಡ್ವಶೇಮ್-ಕ್ ತಿಣೆಂ ಭೇಟ್...

ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಅಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಕೃತಕ್ ಯೋನಿ ಪರ್ದೊ!

ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಅಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಕೃತಕ್ ಯೋನಿ ಪರ್ದೊ!

ಆಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಅಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ವ್ಹಯ್ ಯಾ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಕಳಾಜಯ್ ತರ್, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭೋಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಡ್’ಶಿಟಿರ್ ರಗ್ತಾಳಿಂ ಖತಾಂ ದಿಸಾಜಯ್! ತಶೆಂ ತರ್ ನಾಂ, ತರ್ ತಿ ಚಲಿ ಅಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ನ್ಹಯ್! ಮ್ಹಳ್ಳೊ...

ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾಂವ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್

ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾಂವ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್

ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ...

ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಭೇಟ್

ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಭೇಟ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಶ್ಟೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬನ್ ಕೀ ಮೂನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ...

ಹಿಂಸಾ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಾಸ್ವತ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ’ಹಮಸ್’ ಮುಖೆಲಿಕ್ ಬಂದಿ ಕೆಲೊ

ಹಿಂಸಾ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಾಸ್ವತ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ’ಹಮಸ್’ ಮುಖೆಲಿಕ್ ಬಂದಿ ಕೆಲೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಫವ್ಜೆನ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ’ಹಮಸ್’ ಮುಖೆಲಿ ಹಸ್ಸನ್ ಯುಸೆಫ್ ಹಾಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಾಸ್ವತ್ ಬಂದಿ...

ಹಮಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್, ಪಶ್ಚಿಮ್ ತಡಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ತಾ?

ಹಮಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್, ಪಶ್ಚಿಮ್ ತಡಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ತಾ?

ಸುರಿಯೆನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ 19 ಪಾಲೆಸ್ತೀನಿಂಕ್, ಪಾಲೆಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆನ್ ಬಂದಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸತ್, ಹಮಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್, ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ತಡಿರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಝುಜಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್....

ಪಶ್ಚಿಮ್ ತಡಿರ್ ದಂಗೊ: ಹಮಾಸ್ ಮುಖೆಲಿಚೆಂ ಘೋಶಣ್

ಪಶ್ಚಿಮ್ ತಡಿರ್ ದಂಗೊ: ಹಮಾಸ್ ಮುಖೆಲಿಚೆಂ ಘೋಶಣ್

ಹಮಾಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹನಿಯ್ಹೆ ಹಾಣೆಂ ಜೊರ್ಡಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ತಡಿರ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್) ದಂಗೊ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಶಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಹೊ ದಂಗೊ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಗಾಜಾ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ `ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಿಂಸಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್...

ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ: ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮರ್ಣಾವಿಧಿ ಚಲ್ಲಿ

ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ: ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮರ್ಣಾವಿಧಿ ಚಲ್ಲಿ

ಸಪ್ತಂಬರ್ 23’ವೆರ್ ದರ್ಯ್ಯಾ ವೆಳೆರ್ ತಸ್ವಿರ್ಯ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಧೀಕ್ ಲ್ಹಾರಾಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಯಶೋಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಚಿ ಮರ್ಣಾವಿಧಿ ತಾಚೊ ಮಾಂಯ್’ಗಾಂವ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟುಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರ್...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 12’ವೆರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್....

ಜೆಜುನ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಿ

ಜೆಜುನ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಿ

ಇಸ್ರೇಲ್,ತಗ್ಬಾ, ಜೂನ್ 18: ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಬೋವ್ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಇಗರ್ಜ್, ಜುದೆವ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸುವಾತೆರ್ ಜೆಜುನ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಮಾಸ್ಲೆನ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ....

ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಪ್ರಾದ್: ಎಯಾಲ್ ಗೊಲನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲ್ ಸಜಾ.

ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಪ್ರಾದ್: ಎಯಾಲ್ ಗೊಲನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲ್ ಸಜಾ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಸುಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾವ್ಪಿ ಎಯಾಲ್ ಗೊಲನಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ದಾನಿ ಬಿತೊನ್ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಸಜಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿತೊನಾಕ್ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ....

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಇಕ್ರಾವೊ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ದೇಶ್ !

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಇಕ್ರಾವೊ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ದೇಶ್ !

ಸಂಸಾರಾಚಿ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ (Annual World Happiness Report) ಪರ್ಮಾಣೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಇಕ್ರಾವೊ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ದೇಶ್ ಖಂಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್....

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಆಜ್ ಚುನಾವ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಆಜ್ ಚುನಾವ್

ಸಬಾರ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹುಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಾಣಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಪರತ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ ತರಿ 10,132 ಮತ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮತದಾನಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪಯ್ಕಿ 56,56,705 ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅರ್ಹ್ ಲೋಕ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ : ತೆಂ ವೇಳ್ ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊ.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ : ತೆಂ ವೇಳ್ ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊ.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಹಮಾಸಾ ಮಧೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಝುಜ್ ರಾವೊನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾಂತ್ ಆತಾಂ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ.

ಲೆಬನಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಪ್ರೇತನ್

ಲೆಬನಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಪ್ರೇತನ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ 4 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಮಝ್ರಾತ್ ಹಲ್ತಾ,ಕ್ಪಾತ್ ಸುಬ ಪರ್ವತಾರ್ ದೋನ್ Katyusha ಮಿಸಾಯ್ಲಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ತಿಂ ಲೆಬನೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಾನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್

ಸಿರಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಶೆಲ್ ಫೈರ್

ಸಿರಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಶೆಲ್ ಫೈರ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಗೊಲಾನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆರ್ ಶೆಲ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ. ಜಾಪಿಕ್ IDFನ್ ಪಾಟಿಂ ಸಿರಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟಾಚೆರ್ ಫೈಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲಾಂ.

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಝಾಚೆರ್ ದಾಢ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಝಾಚೆರ್ ದಾಢ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾನಿಂ, ಉತ್ತರ್ ಗಾಝಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಆನಿಂ ಘರಾಂಚೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಚ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡತ್ ಗೆಲಾ.

​ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಓಪರೇಶನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಓಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್

​ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಓಪರೇಶನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಓಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್

ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಮಾರ್ 4:45 ವೆಳಾರ್ ಜೆರುಸಲೆಮಾಚೆರ್ ದೋನ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಕ್ರಮಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಜೆರುಸಲೆಮಾಚ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಚ್ಯಾ ಗುಶ್ ಎತ್ಝಿಯೊನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಟಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಕೆಲಾಂ.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ವಾರ್ಯ್ಯಾ ದಾಡೆಂತ್ ಹಮಾಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ವಾರ್ಯ್ಯಾ ದಾಡೆಂತ್ ಹಮಾಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ

ಚಾರ್ ದೀಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾ ಭಾಗಾಚೆರ್ ಗಾಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ರೊಕೆಟ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಜಾಪಿಕ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಾನ್ ಗಾಜಾಚೆರ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ಲಿ.

ಭಾಗೆವಂತ್ ನಿಕೆಪಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೊ ಬ್ಲೊಕ್ ಜಾಲೊ?

ಭಾಗೆವಂತ್ ನಿಕೆಪಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೊ ಬ್ಲೊಕ್ ಜಾಲೊ?

ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೊ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ಖಾತಿರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ಖಾತಿರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಇಸ್ರೇಲಿ ಬಾವ್ಟೆ ಆನಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂಚೆ ಬಾವ್ಟೆ ಉಬವ್ನ್, ಸಂಸಾರಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಎವಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಶೆಹೆರಾಂತ್, ಜುದೆವ್ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಖುನ್

ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಖುನ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ರೆಡ್ ಸೀ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ತ್ಯಾ ರೆಸೊರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಖುದ್ ಇಸ್ರೇಲಿ ಕಮಾಂಡೊಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ

ಜುದೆವ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಜ್ ’ಯೊಮ್ ಕಿಪುರ್’ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ

ಜುದೆವ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಜ್ ’ಯೊಮ್ ಕಿಪುರ್’ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ

ಜುದೆವ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಜ್ ’ಯೊಮ್ ಕಿಪುರ್’ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಯೊಮ್ ಕಿಪುರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಾಜಿತಾಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಹೊ ದೀಸ್ ಸರ್ವ್ ಜುದೆವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ದೀಸ್.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ daylight saving ಆವ್ದಿ ಸಂಪ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ daylight saving ಆವ್ದಿ ಸಂಪ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ವೆರ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ 02:00 ವೊರಾರ್ ವೇಳ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಪಾಟಿಂ ದವರ್ಚೆ ಸವೆಂ daylight saving ಸಂಪ್ತಾ.

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಮೀಸ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಮೀಸ್

ಸೈಂಟ್ ಸಾಲ್ವೊದಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಾ. ಬಾ. ಜೋನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ನವೆಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.