​ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ಸುಕೊತ್ ಫೆಸ್ತ್ (ತಾಂಬಾಂಚಿ ಪರಬ್)

Monday 8 Oct 2012 11:15am
Lenard Fernandes
​ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ಸುಕೊತ್ ಫೆಸ್ತ್ (ತಾಂಬಾಂಚಿ ಪರಬ್)
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಆಚರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಸುಕೊತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತಂಬಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8: ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಜುದೆವ್ ಲೊಕಾನ್  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 30 ತಾರಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಕೊತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ.

ಹಿಬ್ರು ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ’ಸುಕಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಂಬು ಯಾ ಡೆರೊ ಯಾ ತಾಬೆರ್ನಾಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ. ಸುಕೊತ್ ’ಸುಕಾ’ ಸಬ್ದಾಚೊ ಬಹುವಚನ್ ಸಬ್ದ್. ತಶೆ ಸುಕೊತ್ ಪರ್ಬೆಕ್ ತಂಬಾಂಚಿಂ ಪರಬ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್. 7 ದಿಸಾಂಚಿ ಹಿ ತಂಬಾಂಚಿ ಪರಬ್  ಜುದೆವ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾರ್ ತಿಶ್‍‍ರೈ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 15ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್  ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಿತಾತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆನಿ ವಿಶೆವಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್.

ಸುಕೊತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಖೊಲ್ ಹ್ಹಾಮೊಯೆದ್ (ಪೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೆ ದೀಸ್) ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ತಂಬಾನಿಂ ಕರ್ಚಾ ನಾಚ್ಪಾಂಕ್, ಗಾಯನ್ ಪದಾಂಕ್ ’ಸಿಂಹಾತ್ ಬೆತ್ ಶೊಯೆವಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ "ಹೊಸಾನ್ನಾ ರಾಬ್ಬಾ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಯ್ತಾತ್.

ಹಿ ಪರಬ್ ಆಚರ್ಸುಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ?

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜಾ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್ ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬೊನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮರುಭುಂಯಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ತಂಬಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಆನಿಂ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ  ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಚರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲುವ್ಣೆಂಚ್ಯಾ ಪರ್ಬೆಚೊ (ನಿರ್ಗಮನ್ ಪುಸ್ತಕ್ 23:16) ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುಂನ್ ಹಿ ಪರಬ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್. ತಂಬಾಂಚೆ ಪರ್ಬೆವಿಶಿಂ  ಲೆವಿಶಾಸ್ತ್ರ್ 23:39-44 ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ದಿತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪರ್ಬೆಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಕಿತೆಂ?

ಸುಕಾ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ತಂಬು ಬಾಂದ್ಚೊ.

ತಂಬಾಂತ್ ಜೆಂವ್ಚೆ

ಲುಲಾವ್, ಹಾದಸ್, ಅರಾವ್ಹಾ ಆನಿ ಎತ್ರೊಗ್ ಹ್ಯೊ ಚಾರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ಚೆ.

ತಂಬು ಬಾಂದ್ಚೆಂ : ಚಡಾವತ್ ಆತಾಂ ರೆಡಿಮೆಡ್ ತಂಬು ಆಂಗ್ಡಿನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಚಾರ್ ಕುಶಿನಿಂ ರುಕಾಚೆ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮಾಚೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾರ್ಪಾಲಾಚೆಂ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ವಯ್ರ್ ಖಾಜ್ರಚ್ಯಾಮಾಡಾಂಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ, ಮೊಡ್ಲಾ ಧಾಂಪ್ತಾತ್. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಕಡೆನ್ ಸೊಭಿತ್ ಅಲಂಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಾತ್ ದಿಸಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಜುದೆವ್ ಅಸ್ಪಿಝಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾತ್. ತೆ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಪಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್, ಜಾಕೊಬ್, ಮೊಯ್ಜೆ, ಆರೊನ್, ಜುಜೆ ಆನಿ ದಾವಿದ್.

ತಂಬಾಂತ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ: ಒರ್ತೊಡೊಕ್ಸ್ ಜುದೆವ್ ಯಾ ಚಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜುದೆವ್ ಮಾತ್ ಹೆಂ ಪಾಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೆ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಯೀ ಹ್ಯಾ ತಂಬಾನಿಚ್ಚ್ ನಿದ್ತಾತ್ .

ಚಾರ್ ಪ್ರಕಾರ್ :

ಲುಲಾವ್ : ಖಾಜ್ರಾ ಮಾಡಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಪಾಚ್ವಿ ಚುಡೆತಿ.
ಹಾದಸ್ : ಸಾಧಾರ್ಣ್ ದಾಂಳ್ಬಾಚ್ಯಾ ಝಾಡಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಪರ್ಮೊಳಿಕ್, ಮೊಸ್ತು ಪಾನಾನಿಂ ಭರ್ಲೆಲೆಂ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ myrtle tree ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಚಿಂ ಪುಲಾಂಯಿ ಪರ್ಮಳಿಕ್.
ಅರಾವ್ಹಾ : ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ನಂಯ್ ದೆಗಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಝಡ್
ಎತ್ರೊಗ್ : ಸಿತ್ರೊನ್ ರುಕಾಚೆಂ ಫಳ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಿಂಬ್ಯಾ ಬರಿಂ ಆಸ್ತಾ, ಪರ್ಮಳ್‍‍ಯೀ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಲಿಂಬ್ಯಾಚೊಚ್ಚ್.

ಚಾರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್

ಲುಲಾವ್ : ರೂಚ್ ಅಸಾ (ಹಾಂಗಸರ್ ಖಾಜ್ರಾಚಿಂ ರುಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ) ಪುಣ್ ಪರ್ಮಳ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆ ಕೊಣ್ ’ತೊರಾ’ (ಜುದೆವಾಂಚೊ ಪವಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್) ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಿನಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರಿ ಜಾತಾ.

ಹಾದಸ್: ಪರ್ಮೊಳ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ರುಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಂ ಕೊಣ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೊರಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರಿನಾಂತ್.

ಅರಾವ್ಹಾ : ನಾ ರುಚ್ ನಾ ಪರ್ಮೊಳ್ ! ತೊರಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಆನಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂಯೀ ಕರಿನಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರಿ ಕರ್ನ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕಾರ್.

ಎತ್ರೊಗ್: ಪರ್ಮೊಳ್ ಬರೊ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಆನಿ ರೂಚ್ ಉಂಚ್ಲಿ. ಹೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೆ ಕೋಣ್ ತೊರಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ಚೆಂ.

ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವ್ಯಾಂಕೀ ಸರಿ ಕೆಲಾ: ಲುಲಾವ್-ಪಾಟಿ ಕಣೊ, ಹಾದಸ್ -ದೊಳೊ, ಅರಾವ್ಹಾ-ತೊಂಡ್, ಎತ್ರೊಗ್-ಕಾಳಿಜ್

ಲುಲಾವ್, ಹಾದಸ್, ಅರಾವ್ಹಾ ಹೆ ಪ್ರರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಂಧುನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತರ್, ಎತ್ರೊಗ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಸಿನಾಗೊಗಾಂನಿ, ಸುಕಾನಿಂ/ತಂಬಾನಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾತ್.

ಸಾತ್ವೊ ದೀಸ್ ಹೊಸಾನ್ನಾ ರಾಬ್ಬಾ

ಹೊಸಾನ್ನಾ ರಾಬ್ಬಾ" ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವಿನೊವ್ಣಿ/ ವ್ಹಡ್ ವಿನತಿ ಯಾ ಮ್ಹಾ ಪರಾತ್ಣಿ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸುಕೊತಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೀರ್ತನ್ 118:25 "ಸರ್ವೆಸ್ವರಾ,ಆಮ್ಚಿಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕರ್, ಸರ್ವೆಸ್ವರಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಖ್ ದಿ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಅರಾವ್ಹಾ ಝಡಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಫಾಂಟೆ ಪಾನಾಂ ಸಂಗಿಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಸವೆಂ ತಂಬಾ ಪರಬ್ ಸಂಪ್ತಾ.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.