ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

Monday 18 Apr 2016 2:11am
ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ
 

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ ಕಾಡ್ಲಾ. 

29 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕ್ರೂರಿ ಕಾಮುಕಿನ್ ಮಿಚಿಗನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ 200 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತೀರ್ಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವೆಳಿಂ ಜಡ್ಜಾನ್, ರಾಗಾನ್ ತಾಕಾ ’ನಾಡ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿಂಕ್ ಅಶಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೋಕ್ ಜಾಗ್ರತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ 31 ವರ್ಸಾಂಚಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದಾಚಿ ಕೇಸ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಾ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಎರಿಕ್ ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಯ್ ಬಾಂದುನ್, ತಾಚ್ಯೆರ್ ರೇಪ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ರೇಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.