ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

Monday 18 Apr 2016 2:11am
ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ
 

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ ಕಾಡ್ಲಾ. 

29 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕ್ರೂರಿ ಕಾಮುಕಿನ್ ಮಿಚಿಗನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ 200 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತೀರ್ಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವೆಳಿಂ ಜಡ್ಜಾನ್, ರಾಗಾನ್ ತಾಕಾ ’ನಾಡ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿಂಕ್ ಅಶಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೋಕ್ ಜಾಗ್ರತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ 31 ವರ್ಸಾಂಚಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದಾಚಿ ಕೇಸ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಾ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಎರಿಕ್ ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಯ್ ಬಾಂದುನ್, ತಾಚ್ಯೆರ್ ರೇಪ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ರೇಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

101 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ!

101 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ!

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ತಾತ್. ತಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿ ಪಳೆಯಾ. ಸರಾಸರ್ 101 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಮ್ಹಾತಾರಿನ್ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಮುಗ್ದ್ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್’ಚ್ ಧರ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದಿಲೊ!

6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್’ಚ್ ಧರ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದಿಲೊ!

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದಂಡ್ ಭರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂಯಿ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೂದ್ ಶಿಕೊಂಕ್...

ಶೆಕ್ಡೊ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ 35 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್!

ಶೆಕ್ಡೊ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ 35 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ 35 ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಯ್ಲಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಚೊ ಇರಾದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಖುನ್ ಆತಾಂ ತೊ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೊಧುನ್...

ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಚಾಬೊನ್ ಆವಯ್ ಮೆಲಿ; ತಿಚೆಂ ದೂದ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಪೂತ್’ಯಿ ಮೆಲೊ

ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಚಾಬೊನ್ ಆವಯ್ ಮೆಲಿ; ತಿಚೆಂ ದೂದ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಪೂತ್’ಯಿ ಮೆಲೊ

ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತ್ ಹೆಂ. ಏಕ್ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಆವಯ್ಚೆ ದೂದ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಚಾಬೊನ್ ತಿ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಭಯಂಕರ್ ಘಡಿತ್...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಘಡ್ಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್!

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಘಡ್ಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್!

ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಏಕ್ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕುಟ್ಮಾ ಸದಸ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೀಚಾಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್’ಯಿ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ದರ್ಯಾಂತ್ ವಿಲೀನ್...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 6.82 ಕಿಲೊ ವಜನಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ

ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 6.82 ಕಿಲೊ ವಜನಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ

ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ 19 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, 6.82 ಕಿಲೊ ವಜನಾಚ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ವಜನ್ ಆಸ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಂದಿನಿ, ಬೇಲೂರ್ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್...

ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತೀನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪವರ್ ಕಟ್!

ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತೀನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪವರ್ ಕಟ್!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಫಿರೋಜಾಬಾದಾಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ತೀನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪವರ್ ಕಟ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಲೊಕಾಂಕ್ 5 ಘಂಟೆ ರಾಕಾಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ವೀಜ್ ಟವರಾಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ ತರೀ 120 ಫಿಟಿ ವಯ್ರ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಬ್ರಶ್!

ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಬ್ರಶ್!

ಅಂಗ್’ವಿಕಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ವ್ಹಸ್ತೆ ಶಾಳಾಂತ್ 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಬ್ರಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮನ್ಶಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೊ ಆಯೋಗ್, ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹೆಚ್. ಎಲ್. ದತ್ತು ಹಾಂಣೆಂ...

ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದು:ಖಾಳ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತುಮ್ಕೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೆಸ್ತರಪಾಳ್ಯಂತ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ನಾಗರತ್ನ(9), ಹೇಮಲತಾ(7) ಆನಿ ಭವ್ಯಾ(5) ಹಿಂ ಮರಣ್...

ಬಂದಿಸಾಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಿಂಗ್!

ಬಂದಿಸಾಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಿಂಗ್!

2008ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಫೋಟಾಚೆಂ ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಿಂಗ್ ಹಿಕಾ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ದಿಲ್ಯಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತನ್ಖಿ ದಳಾಚಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಚಲವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಆರೋಪ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ...

ರೀಣಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದಿಲೆಂ!

ರೀಣಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದಿಲೆಂ!

ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್’ಚ್ಚ್ ಸಾವ್ಕಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್’ಯಿ ತಾಕಾಚ್ ದೀವ್ನ್...

ಭಾರತಾಂತ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಸಿಂಚ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ 70 ಹಜಾರ್ ಜಡ್ಜಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್!?

ಭಾರತಾಂತ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಸಿಂಚ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ 70 ಹಜಾರ್ ಜಡ್ಜಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್!?

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕರೊಡೊಂ ಕೇಸಿ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಮಾರ್ 70 ಹಜಾರ್ ಜಡ್ಜಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಠಾಕೂರಾನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್...

ಕಾಳಿಂಗ್ ಚೊರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಣ್ಗೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಕಾಳಿಂಗ್ ಚೊರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಣ್ಗೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಮಾನುಷ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕಾಳಿಂಗ್ ಚೊರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಣ್ಗೆಂಚ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಲಾಹೋರಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ದೋಗ್ ಭುರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ವೊತಾಚಿ ದಾವ್ ಸೊಸುಂಕ್...

ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!?

ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!?

ಆವಯ್ಚಾ ಮೊಗಾಕ್ ಗಡ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಂತುಯಿ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಆವಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಳ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬಾಳಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...

ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟಾಂಕಿಂತ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಫುರ್ಲೆಂ

ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟಾಂಕಿಂತ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಫುರ್ಲೆಂ

ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟಾಂಕಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಉದ್ಕಾಚಿ ಟಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ನಾತ್ಲಿ. ತಿ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ, ಭುರ್ಗೆಂ ಟಾಂಕಿಂತ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್...

ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ 15 ಬೊಟಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಕ್ 16 ಬೊಟಾಂ!

ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ 15 ಬೊಟಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಕ್ 16 ಬೊಟಾಂ!

ದಕ್ಷಿಣ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್, ಒಟ್ಟುಕ್ 31 ಬೊಟಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಲಾ. ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಹಾತಾಂಕ್ 15 ಬೊಟಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಕ್ 16 ಬೊಟಾಂ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಹಾತಾಕ್ 8 ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ 7 ಬೊಟಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊನೀ ಪಾಯಾಂಕ್...

ಚತ್ರಾಯ್! ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪೋಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜೈಲಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ಪಡ್ತಾ!

ಚತ್ರಾಯ್! ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪೋಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜೈಲಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ಪಡ್ತಾ!

ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಫೋಟೊ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಫೋಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜೈಲಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ಪಡಾತ್. ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ನವೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ನಿಯಮ್ ಏಕ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್....

ಉಜ್ಯಾನ್ 6 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲೆಂ

ಉಜ್ಯಾನ್ 6 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲೆಂ

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬರೇಲಿ ನಗರಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಸಂಭವ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ತನ್ಖೆ ವೆಳಾರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ, ವಾತ್ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆವಯ್, 17 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ....

ಸಂತೊಸ್ ಏಕ್ ಆ್ಯಪ್ ನ್ಹಯ್: ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್

ಸಂತೊಸ್ ಏಕ್ ಆ್ಯಪ್ ನ್ಹಯ್: ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್

ಹ್ಯಾಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ 70,000 ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ/ಯುವಜನಾಂಗಾಂ ಸಂಗಿಂ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊರ್ವಾಂ ಸನ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ/ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಹಫ್ತೊ ಜಾವ್ನ್....

13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಸಂಗಿಂ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್!

13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಸಂಗಿಂ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್!

ಭಾರತಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ 21 ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ 18 ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ. ತರೀ, ದೇಶಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾತಾತ್. ರಾಜಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಜಯ್’ಪುರಾಂತ್ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚಿ ಖಬಾರ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.