ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

Tuesday 15 Mar 2016 6:19am
ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !
 

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಆದೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಸೂಡಾನಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ.

ಸೂಡನಾಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಕರಾಳ್ ವಿಶಯ್ ಸಂಸಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲಾ. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್ ಮುಖೆಲಿ ಜೈದ್ ರಾವುದ್ ಆಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಂಣೆ. ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಹಿಂಸಾ ಚಡೊನ್’ಚ್ ಆಸಾ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ದುಡು ನಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಅಂಗ್’ವಿಕಲಾಂಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ತಾತ್. 

ಸರ್ಕಾರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸೈನಿಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಚೊರಿ, ಲೂಟ್ ಮಾರ್ ಆನಿ ಹಿಂಸಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.