ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

Tuesday 15 Mar 2016 5:19am
ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !
 

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಆದೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಸೂಡಾನಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ.

ಸೂಡನಾಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಕರಾಳ್ ವಿಶಯ್ ಸಂಸಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲಾ. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್ ಮುಖೆಲಿ ಜೈದ್ ರಾವುದ್ ಆಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಂಣೆ. ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಹಿಂಸಾ ಚಡೊನ್’ಚ್ ಆಸಾ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ದುಡು ನಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಅಂಗ್’ವಿಕಲಾಂಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ತಾತ್. 

ಸರ್ಕಾರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸೈನಿಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಚೊರಿ, ಲೂಟ್ ಮಾರ್ ಆನಿ ಹಿಂಸಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾತಾತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....

ಮನಿಸ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್?! 28 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮನಿಸ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್?! 28 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮನಿಸ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಕೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾತಾ! ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸುಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಖೆಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬುಲಂದ್ ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್...

ಅತ್ಯಾಚಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

ಅತ್ಯಾಚಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೆ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಅಸೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜರ್ ತೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಮಾನ್ ನಶ್ಟ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಯೆತಾ. ದೆಹಲಿಚ್ಯಾ ಮುಖರ್ಜಿ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ `ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾನಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.