ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

Saturday 2 Jan 2016 9:38am
ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!
 

ಅತೀ ಕಾಮುಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ವಾಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಾನ್, ಆಪ್ಣೆ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಕಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ ಫೋನ್ ಕರಯ್ಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಸಂದೀಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್’ಯೀ, ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಖರ್ಚುನ್ ಹಿ ಚಲಿ ಕಾಮುಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಜಾರ್ಜಿಯಾಂತ್. ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರಾಬರ್ಟ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೀಕೃತ್ ಮನಾಚೊ ಕಾಮುಕಿ.

ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಕರ್ತಾಂ, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಟವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ದ್ವಾರಿಂ 911 ಹೆಲ್ಫ್ ಲೈನಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ. 911 ಶಿಬಂದಿ ಪೊಲಿಸ್ ತುರಂತ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ತ್ಯಾ ರಾಬರ್ಟ್ ಗಿಲ್ಸಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ!

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.