ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

Saturday 2 Jan 2016 8:38am
ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!
 

ಅತೀ ಕಾಮುಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ವಾಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಾನ್, ಆಪ್ಣೆ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಕಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ ಫೋನ್ ಕರಯ್ಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಸಂದೀಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್’ಯೀ, ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಖರ್ಚುನ್ ಹಿ ಚಲಿ ಕಾಮುಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಜಾರ್ಜಿಯಾಂತ್. ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರಾಬರ್ಟ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೀಕೃತ್ ಮನಾಚೊ ಕಾಮುಕಿ.

ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಕರ್ತಾಂ, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಟವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ದ್ವಾರಿಂ 911 ಹೆಲ್ಫ್ ಲೈನಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ. 911 ಶಿಬಂದಿ ಪೊಲಿಸ್ ತುರಂತ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ತ್ಯಾ ರಾಬರ್ಟ್ ಗಿಲ್ಸಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ!

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟಾನ್, ಫೋನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾಬು ಧಾಡ್ಲೊ!

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟಾನ್, ಫೋನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾಬು ಧಾಡ್ಲೊ!

ಇ ಕಾಮರ್ಸಾಂತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರ್ಚೊ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಎಕಾ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಆನ್’ಲೈನಿರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬುಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸೊಡವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ತಾಂತು ನಿರ್ಮಾ ಬಾರ್ ಸಾಬು...

ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬಾರ್

ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬಾರ್

ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆಜ್ ಮನ್ಶಾಂ ಜೀವನಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್’ಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಬಸ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪಳೆಂವ್ಚಾ ತಶೆಂ ಕಸಲಿಯ್ ವಸ್ತ್ ಘೆಜಯ್ ತರ್ ತಿ ಸುವಿಧಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲಿಚ್ ಸೆವಾ ಅರ್ಪುಂಚಿ ಭಾರತಾಚಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ...

ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ನವೆಂ ಆಯ್ದ್ ’ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್’

ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ನವೆಂ ಆಯ್ದ್ ’ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್’

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ‘ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನವೆಂ ಆಯ್ದ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಸೈನಾಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಆ್ಯಪಾ ದ್ವಾರಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಂಕಿನಿಂ ವಾಪರ್ಚೆಂ...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಘಡ್ಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್!

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಘಡ್ಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್!

ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಏಕ್ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕುಟ್ಮಾ ಸದಸ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೀಚಾಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್’ಯಿ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ದರ್ಯಾಂತ್ ವಿಲೀನ್...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಫೋನ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಖೈದ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಫೋನ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಖೈದ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಗುಜ್ರಾತಾಚ್ಯಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಬರ್’ಮತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಕುಖ್ಯಾತ್ ಆರೋಪಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಜೈಲಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫೋನ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಸೊಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿ ಕಡೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ಜೈಲಾಂತ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂಚ್ ಆಫ್ರಾದಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಗುಪಿತ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ...

ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ದವರ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್!

ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ದವರ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್!

ಆತಾಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಮ್ಚಾ ಜೀವನಾಚೊ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ಅಂಗ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ನಿದ್ತಾನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಜಯ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಅವ್ಫಡಾಕ್ ಕಾರಣ್...

ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಸೆಟ್’ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ?!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಸೆಟ್’ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ?!

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚೆಂ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪ್ರಚಾರ್ ಬಾರಿಚ್ ಜೋರಾನ್ ಚಲ್ತಾ. ಮತದಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಕುಶಿನ್ ವೊಡ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ವಾಪರುನ್ ಆಸಾತ್. ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್, ತಶೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿಂ...

ಹ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತುಮಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಹ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತುಮಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಕಾಜಾರಾಂ ಸರ್ಗಾರ್’ಚ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಆಮಿ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಾಕೀ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂ ಥೊಡಿಂ ವಿಮಾನಾರ್, ಥೊಡಿ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಉದ್ಕಾ....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ....

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್....

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್. 65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್...

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಆದೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಸೂಡಾನಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ....

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಸಂಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಸಂಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಆಯ್ಚಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜೆಚಿಗೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಆಪಾಯಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲಾ. ಬಾಪಯ್ನ್ ಉಡಾಸಾವಿಣೆಂ ಘರಾ ಸೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೋನಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಭಯಾನಕ್ ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ದ್ವಾರಿಂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್!

ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ದ್ವಾರಿಂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್!

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆರ್’ಟಿಒಕ್ ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ತುಮ್ಚಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೈಸನ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ ಆನ್’ಲಾಯ್ನ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಮೊಬಾಯ್ಲಾದ್ವಾರಿಂ ಡಿಎಲ್, ಡಿಎಲ್ ರಿನೀವಲ್ ಆನಿ ಆರ್.ಸಿ. ಬುಕಾಕ್ ಅರ್ಜಿ...

ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಮರಣ್! ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಚ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ಯೊಯ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ!

ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಮರಣ್! ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಚ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ಯೊಯ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನಾ ವಯ್ರ್ ‘ಸೆಲ್ಫಿ’ ಕಾಡ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯೆ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಗೆಲಿ ತರೀ ಆಮ್ಚೆ ಯುವಕ್/ಯುವತಿ...

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

ಕನಕಪುರಾ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಭೀಮೆಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ...

ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಗ್ರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಲಜೆದಾಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್...

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ ಇಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ 60 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.